Συμφωνία για αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών

Συμφωνία για αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των τραπεζών


 


Σε συμφωνία κατέληξαν Κομισιόν, Συμβούλιο των κρατών μελών και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με τα στοιχεία της αναθεώρησης της οδηγίας για την εκκαθάριση και διάσωση τραπεζών (BRRD), του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRR) και της αντίστοιχης οδηγίας (CRD), στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. Η συμφωνία θα οδηγήσει τις τράπεζες να αυξήσουν τις προβλέψεις τους για πιθανές ζημιές από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η συμφωνία για την BRRD δημιουργεί μια νέα κατηγορία μη εγγυημένου χρέους στην κατάταξη των τραπεζικών δανειστών σε αφερεγγυότητα. Επιπλέον καθιερώνει μια εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη κατά προτεραιότητα των κατόχων τραπεζικών ομολόγων, σε περίπτωση αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης, με στόχο να αποφευχθούν στο μέλλον πιθανές διαταραχές στις αγορές κρατικών ομολόγων που θα προέκυπταν από κανόνες που θα περιόριζαν τα μεγάλα ανοίγματα σε ένα μόνο αντισυμβαλλόμενο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η οποία χθες βράδυ χαιρέτισε τη συμφωνία, το νέο πλαίσιο παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου τόσο για τους εκδότες όσο και για τους επενδυτές και μειώνοντας τον κίνδυνο νομικών προκλήσεων.

Επιπλέον τα νέα λογιστικά πρότυπα που θα εφαρμόζονται αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, με τη βελτίωση της πρόβλεψης ζημιών από χρηματοπιστωτικά μέσα.

Αυτά τα πρότυπα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων που πρέπει να κάνουν οι τράπεζες για τις ζημίες από δάνεια.

Η συμφωνία προβλέπει πενταετή περίοδο σταδιακής εισαγωγής και θα επιτρέψει στις τράπεζες να προσθέσουν πίσω στο κεφάλαιο τους μέρος της αύξησης των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια. Αυτό θα περιορίσει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον τραπεζικό δανεισμό.

Πηγή: KYΠΕ


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα