Συμμετοχή Δημήτρη Παπαδάκη σε επιτροπή καταπολέμησης της τρομοκρατίας

Συμμετοχή Δημήτρη Παπαδάκη σε επιτροπή καταπολέμησης της τρομοκρατίας


 


Ο Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης (ΕΔΕΚ, S&D) θα συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην ειδική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η σύσταση της οποίας εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον περασμένο Ιούλιο, με στόχο τον εντοπισμό των πρακτικών και νομοθετικών ελλείψεων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του Ευρωβουλευτή η ειδική επιτροπή θα εξετάσει και θα αξιολογήσει την έκταση της τρομοκρατικής απειλής στο ευρωπαϊκό έδαφος και θα προσδιορίσει τα πιθανά σφάλματα και τις δυσλειτουργίες που κατέστησαν εφικτές τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις σε διάφορα κράτη μέλη.

Αναλυτικότερα, τα καθήκοντα της ειδικής επιτροπής περιλαμβάνουν:

  • Εφαρμογή υφιστάμενων μέτρων και μέσων στους τομείς της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων

  • Εντοπισμός των ελλείψεων όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών δικαστικού και αστυνομικού χαρακτήρα και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών

  • Αξιολόγηση της διαλειτουργικότητας των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών

  • Εκτίμηση του αντικτύπου της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας της ΕΕ και της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής στα θεμελιώδη δικαιώματα

  • Ανάλυση της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων αποριζοσπαστικοποίησης που έχουν θεσπιστεί σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών

  • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων της με το οργανωμένο έγκλημα

  • Εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την προστασία ευάλωτων στόχων

Η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή θα αποτελείται από 30 Ευρωβουλευτές και η θητεία της θα διαρκέσει 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης πέραν των 12 μηνών. Η επιτροπή θα εκπονήσει μία ενδιάμεση και μία τελική έκθεση με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της.


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα