Συστάσεις από ECOFIN για την οικονομική πολιτική της Κύπρου

Συστάσεις από ECOFIN για την οικονομική πολιτική της Κύπρου 

Τις ειδικές συστάσεις και γνωμοδοτήσεις του σχετικά με την οικονομική πολιτική, την απασχόληση και τη δημοσιονομική πολιτική των κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και της Κύπρου, υιοθέτησε σήμερα το πρωί το συμβούλιο ECOFIN στις Βρυξέλλες, χωρίς συζήτηση,  τις οποίες είχαν νωρίτερα προεγκρίνει και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Σε γενικές γραμμές τα κείμενα των συστάσεων προς τα κράτη μέλη προβλέπουν τις εξής προτεραιότητες:

  • Ενίσχυση των επενδύσεων ·

  • Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ·

  • Υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές.

Το ευρωπαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει την ταυτόχρονη παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης και της φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών κατά τη διάρκεια περιόδου έξι μηνών κάθε χρόνο.

Με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις που δίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ετησίως τον Μάρτιο, τα κράτη μέλη παρουσιάζουν κάθε χρόνο τον Απρίλιο εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων για τις οικονομικές τους πολιτικές. Οι εν λόγω στόχοι καθορίζουν μακροπρόθεσμο μακροοικονομικό σενάριο, εθνικούς στόχους για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την απασχόληση και την ανάπτυξη “Ευρώπη 2020”, προσδιορισμός των κυριότερων εμποδίων στην ανάπτυξη και βραχυπρόθεσμα μέτρα για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη.

Επιπλέον τα κράτη έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης για τις δημοσιονομικές τους πολιτικές. Οι χώρες της Ευρωζώνης παρουσιάζουν προγράμματα σταθερότητας, ενώ τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στο ευρώ παρουσιάζουν προγράμματα σύγκλισης. Αυτά ορίζουν τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, τις κύριες υποθέσεις σχετικά με τις αναμενόμενες οικονομικές εξελίξεις, την περιγραφή των μέτρων δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι αλλαγές στις παραδοχές είναι επιρρεπείς να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές και χρεωστικές θέσεις.

Στη συνέχεια, το Συμβούλιο υιοθετεί ειδικές συστάσεις ανά χώρα και γνωμοδοτήσεις, ενώ παρέχει εξηγήσεις σε περιπτώσεις όπου οι συστάσεις δεν αντιστοιχούν με εκείνες που προτείνει η Koμισιόν.

Οι συστάσεις του 2017 απευθύνονται σε 27 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Για την αποφυγή αλληλεπικάλυψης δεν υπάρχει σύσταση για την Ελλάδα, καθώς υπόκειται σε ενισχυμένη εποπτεία πολιτικής στο πλαίσιο προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.


Comments

comments

Tags: cyprus, ECOFIN

Σχετικά με τον Συγγραφέα