Συστάσεις για μείωση του γενικού επιδόματος εξωτερικού για Πρέσβεις

Συστάσεις για μείωση του γενικού επιδόματος εξωτερικού για Πρέσβεις

 


 


Συστάσεις για μείωση του γενικού επιδόματος εξωτερικού (ΓΕΕ) που παραχωρείται στους Πρέσβεις και για αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων για επίδομα ενοικίου και εκπαιδευτικού επιδόματος, περιέχονται μεταξύ άλλων στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υπουργείο Εξωτερικών για το έτος 2016, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/DD7683C160D01027C22580F700269822?OpenDocument

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι το ΓΕΕ παραχωρείται ανάλογα με τη θέση στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος και το ύψος του κυμαίνεται από 70% μέχρι 100% για επιστημονικό προσωπικό και 54% μέχρι 68% για μη επιστημονικό προσωπικό στη βάση του καθορισμένου επιδόματος. Επιπρόσθετα καταβάλλεται και επίδομα δυσχερούς πόστου ύψους 20% επί του γενικού επιδόματος εξωτερικού για υπαλλήλους που υπηρετούν σε συγκεκριμένες Διπλωματικές Αποστολές (Ινδία, Ιράν, Λίβανο, Μεξικό, Νότια Αφρική και Σαουδική Αραβία).

Σύμφωνα με την Έκθεση, την περίοδο 1.1.2016-31.12.2016 το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών για ΓΕΕ ήταν €6.420.248 (€5.819.279 για το 2015), και σε κάποιες περιπτώσεις, καταβάλλεται και ειδικό επίδομα εξωτερικού (ΕΕΕ) ύψους 5% όπως π.χ. σε  όλους τους δεύτερους στην τάξη διπλωματικούς υπαλλήλους που υπηρετούν σε αποστολή της οποίας προΐσταται Πρέσβης, στους διπλωματικούς υπαλλήλους που εκτελούν καθήκοντα Γενικού Προξένου ή Προξένου αλλά δεν εδρεύουν στην πόλη στην οποία εδρεύει ο οικείος Πρέσβης, στους διπλωματικούς υπαλλήλους που προΐστανται Αποστολής, αλλά δεν είναι Πρέσβεις.

Στους διπλωματικούς υπαλλήλους που αναλαμβάνουν καθήκοντα Επιτετραμμένου σε πρωτεύουσες χωρών όπου δεν εδρεύει Πρέσβης καταβάλλεται ΕΕΕ ίσο με ποσοστό 10% του ΓΕΕ.

Η δαπάνη για το ΕΕΕ κατά το 2016 ανήλθε στις €60.555 (€56.371 για το 2015).   Διαπιστώθηκε ότι σε Σύμβουλο Α που ανέλαβε καθήκοντα Επιτετραμμένου στην Αβάνα από την 1.9.2016 καταβάλλεται  ΕΕΕ ύψους €442,72 μηνιαίως, (€53.126 * 10%/12 μήνες) αντί €376,31 (€53.126 * 85% * 10%/12 μήνες) επειδή, λανθασμένα, ο υπολογισμός του 10% γινόταν πάνω στο συνολικό ποσό του ΓΕΕ αντί στο ποσοστό του ΓΕΕ που εκ της θέσεως του εδικαιούτο.

Στην έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι όπως έχει επισημανθεί και το 2015,  “είναι υπερβολικό, υπό τις περιστάσεις, στους Αρχηγούς των Διπλωματικών Αποστολών, στους οποίους παρέχεται από τη Δημοκρατία ενοικιαζόμενη κατοικία, κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών αυτής, κάλυψη εργοδότησης οικιακής βοηθού, όχημα για τη διακίνησή τους,  κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, κάλυψη τηλεφωνικών εξόδων, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα, να καταβάλλεται επιπρόσθετα και ποσοστό ύψους 100% του γενικού επιδόματος εξωτερικού”.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συστήνει να επανεξεταστεί και επανακαθοριστεί το ύψος του ποσοστού του καταβαλλόμενου γενικού επιδόματος εξωτερικού που παραχωρείται στους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών, στους οποίους παρέχεται δωρεάν κατοικία, όχημα για τη διακίνησή τους, επίδομα φιλοξενίας, υπηρεσίες οικιακής βοηθού, κάλυψη τηλεφωνικών εξόδων καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα. Το Υπουργείο, αναφέρεται, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του ΓΕΕ κάθε χώρας σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 80.827.

Όπως προστίθεται στην έκθεση, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι για τους Αρχηγούς Διπλωματικών Αποστολών απαιτείται στενή επαφή με Κυβερνητικούς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους για να μπορέσουν να επιτελέσουν τα διπλωματικά τους καθήκοντα με επάρκεια και αξιοπρέπεια και γι΄ αυτό πρέπει να έχουν την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια για να κινούνται στους κύκλους αυτούς και να ασκούν επιρροή προς το συμφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας. “Η Υπηρεσία μας δεν θεωρεί ότι ο λόγος αυτός δικαιολογεί αμοιβές εκτός του λογικού μέτρου”, διευκρινίζεται.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα ενοικίου, αναφέρεται ότι το συνολικό ποσό του επιδόματος ενοικίου που καταβλήθηκε για την περίοδο 1.1.2016-31.12.2016 σε υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, καθώς και άλλων υπηρεσιών που είναι αποσπασμένοι σε Διπλωματικές Αποστολές και σε υπαλλήλους της Διοίκησης ανήλθε σε €1.042.498 και €63.865 αντίστοιχα (€1.140.700 και €70.304 για το 2015).

Η Ελεγκτική Υπηρεσία θεωρεί ότι το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα με την αναθεώρηση του υφιστάμενου Σχεδίου Επιδόματος Ενοικίου, έτσι ώστε, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις, να  επανεξεταστούν και επανακαθοριστούν περιορισμοί και όρια στις διατάξεις παραχώρησης του επιδόματος ενοικίου, για όλες τις Διπλωματικές αποστολές, “όχι μόνο εξετάζοντας τα ανώτατα ποσοστά συνεισφοράς από μέρους των υπαλλήλων αλλά και καθορίζοντας τα ανώτατα ποσά από μέρους του Κράτους κατά περίπτωση χώρας, άποψη με την οποία, το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του αναφορικά με τον έλεγχο των λογαριασμών του Υπουργείου για το 2014, συμφωνεί”.

Στις συστάσεις της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι το ΥΠΕΞ θα πρέπει να ελέγχει ενδελεχώς την ορθότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται για την παραχώρηση του εν λόγω επιδόματος και ιδιαίτερα κατά πόσο μέλη της οικογένειας διαμένουν στην ίδια στέγη, λόγω της πιθανότητας υποβολής ψευδών δηλώσεων.

Για σκοπούς διαφάνειας και ενίσχυσης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου έγιναν εισηγήσεις όπως οι λειτουργοί που λαμβάνουν επίδομα ενοικίου προσκομίζουν, πέραν του ενοικιαστηρίου συμβολαίου που υποβάλλουν κατά τη σύναψη της συμφωνίας, και τις αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου για σκοπούς επιβεβαίωσης του ύψους αυτού.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου ενημέρωσε ότι μελετά την αναθεώρηση του υφιστάμενου Σχεδίου.

Συστάσεις για αναθεώρηση γίνονται και για το σχέδιο εκπαιδευτικού επιδόματος. Αναφέρεται ότι θα πρέπει μεταξύ άλλων, να καθοριστούν πλαίσια και κριτήρια όσον αφορά στο ανώτατο ύψος του επιδόματος που καταβάλλεται ετησίως ανά τέκνο σε σχέση και με τη χώρα που υπηρετεί ο υπάλληλος με γνώμονα ότι η χρήση του εκπαιδευτικού επιδόματος θα πρέπει να γίνεται με σύνεση, λογικότητα και φειδώ.

`Οπως σημειώνεται στην έκθεση, παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα λογιστήρια των Πρεσβειών καταβάλλουν στις ιδιωτικές σχολές ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων αντί μόνο το ποσό το οποίο αφορά στο εκπαιδευτικό επίδομα.Επίσης, σε συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία αφορούσε τα δίδακτρα για το σχολικό έτος 2016 – 2017, ο λειτουργός επέστρεψε με σημαντική καθυστέρηση στο λογιστήριο της Πρεσβείας το μέρος της συνεισφοράς που του αναλογούσε.

Τα λογιστήρια των Πρεσβειών θα πρέπει να καταβάλλουν  στις ιδιωτικές σχολές μόνο το ποσό το οποίο αφορά το εκπαιδευτικό επίδομα που οι λειτουργοί δικαιούνται και  η διαφορά θα πρέπει να καταβάλλεται από τον ίδιο τον λειτουργό, αναφέρεται στις συστάσεις και προστίθεται ότι ο ΓΔ του ΥΠΕΞ πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι λόγω της ποικιλομορφίας και ιδιαιτερότητας του όλου θέματος είναι της άποψης ότι δεν θα ήταν δυνατός ο καθορισμός ανώτατου ύψους.

Στα σημαντικότερα ευρήματα της μακροσκελούς έρευνας περιλαμβάνεται επίσης έλλειμμα στο Μικρό Ταμείο στην πρεσβεία Βρυξελλών (της οποίας η λειτουργία αναστάληκε το 2016) ύψους €8.160, για το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ενήμερο από το 2004 και το οποίο δεν διερευνήθηκε και δεν τακτοποιήθηκε παρά την παρέλευση 13 ετών.

Σε ό,τι αφορά τη δαπάνη για αεροπορικά εισιτήρια, αναφέρεται στην έκθεση ότι για την περίοδο 2009 – 2016 δαπανήθηκε για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων συνολικό ποσό ύψους €2.935.109. Σημειώνεται ότι για τα πιο πάνω έτη το Υπουργείο συνεργάστηκε με συγκεκριμένα ταξιδιωτικά γραφεία με πολύ υψηλή δαπάνη τα οποία αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

 

Α/Α        Ταξιδιωτικό γραφείο     Αρ. εισιτηρίων Ολικό Ποσό (€)

1              Α             637         961.352

2              Β             417         304.540

3              Γ              380         281.109

4              Δ             209         201.646

 

Διαπιστώθηκε ότι για την αγορά των αεροπορικών εισιτηρίων δεν ζητούνται προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία έτσι ώστε να γίνει σύγκριση τιμών. Αναφέρεται σχετικά ότι, από το 2017, οι Λειτουργοί πριν την έκδοση του εισιτηρίου, προσκομίζουν 3 εναλλακτικές επιλογές, αλλά αυτές ζητούνται και παρέχονται από το ίδιο ταξιδιωτικό γραφείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2016 έγιναν 67 αγορές αεροπορικών εισιτηρίων μέσω διαδικτύου συνολικής αξίας €33.127, με μέσο όρο κόστους €494, κόστος πολύ χαμηλότερο από το κόστος των εισιτηρίων που κυμαινόταν από €730-€1509 που αγοράστηκαν μέσω των πιο πάνω ταξιδιωτικών γραφείων.

Αναφέρεται σχετικά ότι ο Γενικός Διευθυντής με την Εγκύκλιο αρ. ΓΔ/20/2017 ημερ. 22.6.2017 συνέστησε, μεταξύ άλλων, και τη χρήση του διαδικτύου για αγορά των εισιτηρίων καθώς και την έγκαιρη κράτηση τους, για εξασφάλιση καλύτερων τιμών. Η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει σε συστάσεις ότι ο κάθε λειτουργός να παρουσιάζει γραπτό σημείωμα στο Λογιστήριο του Υπουργείου που να τεκμηριώνει ότι ζητήθηκαν προσφορές από τρία τουλάχιστον ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία δεν θα είναι πάντοτε τα ίδια.

Επίσης στην Εκθεση, περιλαμβάνονται ευρήματα που αφορούν μη ετοιμασία πιστοποιητικού παράδοσης και παραλαβής των περιουσιακών στοιχείων, των ταμειακών διαθεσίμων και των εντύπων των γραφείων και της πρεσβευτικής κατοικίας κατά τη μετάθεση του πρέσβη στο Μεξικό το 2013, μη εκποίηση του παλαιού υπηρεσιακού οχήματος στο Μεξικό που βρίσκεται ακινητοποιημένο από το 2014, κάποιες δαπάνες που καταβλήθηκαν για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του μόνιμου προσωπικού στο Μεξικό δεν τεκμηριώνονται, μη αξιοποίηση του παλαιού κτηρίου της Πρεσβείας στην Αθήνα, μη αξιοποίηση/αποδέσμευση οικοπέδου στην Καμπέρα και μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων των Επίτιμων Προξενείων με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερημένα έσοδα 16 ετών με ορατό τον κίνδυνο μη είσπραξης τους.

 

(ΚΥΠΕ/


Comments

comments

Σχετικά με τον Συγγραφέα