Ζημιές €63,3 εκ. στο εννιάμηνο για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

Ζημιές €63,3 εκ. στο εννιάμηνο για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα

 


Ζημιά μετά τη φορολογία €63,3 εκατομμύρια, ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2017 η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, έναντι κέρδους €53,9 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Η ζημιά, σύμφωνα με την ΣΚΤ, οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για απομείωση δανείων και άλλων χορηγήσεων ύψους €149,5 εκατ. με παράλληλη αύξηση των δεικτών κάλυψης του δανειακού χαρτοφυλακίου, με την τράπεζα να υπογραμμίζει ότι τα αποτελέσματα «αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που παρατηρείται στη στρατηγική της για την οικοδόμηση μιας ισχυρής τράπεζας που θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας».

Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας της ΣΚΤ (Total Capital, Tier 1 Capital, και Common Equity Tier 1 Capital) στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 διαμορφώθηκαν σε 15,23% με μικρή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (15,52%).

Το Συγκρότημα της ΣΚΤ παρουσίασε ζημιά πριν τη φορολογία ύψους €64,5 εκατ. σε σχέση με κέρδος πριν τη φορολογία €59,5 εκατ. το εννιάμηνο του 2016. Το καθαρό κέρδος για την περίοδο από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε στο €1,41 εκατ.

Οι συνολικές αναδιαρθρώσεις για το εννιάμηνο του 2017 έφτασαν τα €526,4 εκατ. σε σχέση με €975,0εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) μειώθηκαν κατά €500,9 εκατ. το εννιάμηνο του 2017 (€7.216,8 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2016) και έφτασαν τα €6.715,9 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΧ έφτασε το 45,29% στις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 σε σύγκριση με 47,10% και 45,34% τον Ιούνιο του 2017 και τον Δεκέμβριο του 2016, αντίστοιχα.

Εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων για το 2017 στις απομειωμένες χορηγήσεις, οι ΜΕΧ διαμορφώθηκαν σε €6.477 εκατ., ενώ ο δείκτης των ΜΕΧ και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκαν στο 57,9% και 43,3% αντίστοιχα.

Για το εννιάμηνο του 2017, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (90+ dpd) μειώθηκαν κατά €291,7 εκατ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016. Στις 30 Σεπτεμβρίου του  2017 τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν στα €5.407,3 εκατ. (47,36% επί του συνόλου των δανείων) σε σχέση με €5.698,9 εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016 (47,31% επί του συνόλου των δανείων).

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις μειώθηκε στο 56,26% για τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 σε σχέση με 58,67% και 57,42% στις 30 Ιουνίου του 2017 και 31 Δεκεμβρίου του 2016, αντίστοιχα.

Επιπλέον, η ΣΚΤ τονίζει ότι η επίδραση του IFRS 9 στην κεφαλαιακή επάρκεια τόσο σε μεταβατική βάση όσο και με την πλήρη ενσωμάτωση μετά την λήξη της μεταβατικής περιόδου «αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη», σημειώνοντας ότι «με βάση το αποτέλεσμα των εργασιών για το IFRS 9 και τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, η επίδραση του IFRS 9 στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας αναμένεται να κυμανθεί γύρω στα €300 εκατ.».

Περαιτέρω, η Τράπεζα αναφέρει ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις εποπτικές αρχές στα πλαίσια του διαλόγου εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης για το 2017 και στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της για τη μείωση των κινδύνων του ισολογισμού της αποφάσισε να προβεί σε αναθεώρηση των παραμέτρων συλλογικών απομειώσεων περιλαμβανομένης της επέκτασης του χρόνου ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων από 6 έτη σε 7 έτη».

Σημειώνει ότι με βάση την προκαταρκτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του διαλόγου ο ελάχιστος εποπτικός δείκτης πρωτοβάθμιων ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας αναμένεται να καθοριστεί στο 10,65% και ο συνολικός δείκτης βασικών κεφαλαίων στο 14,15%.

Σε γραπτή δήλωση του ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ Νικόλας Χατζηγιάννης τονίζει ότι «το τρίτο τρίμηνο αποτέλεσε ιστορικό σταθμό για εμάς αλλά και την Κύπρο καθώς πραγματοποιήθηκε η επιτυχής νομική συγχώνευση του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα, ολοκληρώνοντας μια πορεία που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια» με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί η ΣΚΤ με ισολογισμό €13.5 δις, διατηρώντας στην πορεία το ιστορικό μέγεθος και τη σημασία της στην οικονομία και κοινωνία, αποτελώντας πλέον τη μεγαλύτερη τράπεζα λιανικής τραπεζικής του τόπου».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα εννιαμήνου, ο κ. Χατζηγιάννης υπογραμμίζει ότι αυτά «παρουσιάζουν σημαντική μείωση των ΜΕΧ κατά €501 εκατ. (7%) και δημιουργία €150 εκατ. νέων προβλέψεων, ενισχύοντας τη θωράκιση του ισολογισμού μας», προσθέτοντας ότι στη δημιουργία των νέων προβλέψεων συμπεριλαμβάνεται και η υιοθέτηση συντηρητικότερης παραδοχής της υπόθεσης του μέσου χρόνου ρευστοποίησης εξασφαλίσεων δανείων ΜΕΧ, με επέκταση αυτού στα 7 χρόνια».

«Αυτά απορρόφησαν πλήρως όλη την οργανική κερδοφορία, περιορίζοντας οριακά τον πρωτοβάθμιο δείκτη κεφαλαίων στο 15,2%, ενώ η πλεονάζουσα ρευστότητα παραμένει άνω των €3,3 δις», σημειώνει.

Σε σχέση με την έναρξη διαχείρισης των ΜΕΧ από την ισπανική Altamira, μέσω της Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd, ο κ. Χατζηγιάννης τονίζει πως «αποτελεί συμφωνία σταθμό για την Τράπεζα και τον κλάδο των τραπεζών γενικότερα, αφού αναμένεται να εισάγει νέους και ακόμη πιο σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης των ΜΕΧ» και σημειώνει ότι η ΣΚΤ μέσω αυτής της συνεργασίας μετουσιώνει σε πράξη το όραμα της για οριστική λύση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Επίσης, ο κ. Χατζηγιάννης αναφέρει ότι η Συνεργατική απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη της κυπριακής κοινωνίας υλοποιεί την επέκταση της σε όλο το φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων για ιδιώτες, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην υγιή ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας του τόπου.

«Δημιουργούμε μία τράπεζα η οποία θα ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας, ενώ παράλληλα θα ασχολείται και με την κληρονομιά των ΜΕΧ. Αυτή η μετεξέλιξη δεν είναι εύκολη και σίγουρα απαιτεί χρόνο. Δημιουργούμε, με τις δράσεις μας, τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να το πετύχουμε», διαβεβαιώνει ο ΓΔ της ΣΚΤ.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της ΣΚΤ, τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 11,97% σε €188,3 εκατ. σε σχέση με το εννιάμηνο του 2016 κατά το οποίο τα εν λόγω έσοδα ανέρχονταν σε €213,9 εκατ., ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μεταβλήθηκε από 2,07% το 2016 σε 1,92%.

«Η πτώση στα καθαρά έσοδα και στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο οφείλεται κυρίως στη μείωση στους τόκους εισπρακτέους από δάνεια και άλλες χορηγήσεις αφού η συνεχιζόμενη απομόχλευση στην κυπριακή οικονομία οδηγεί σε μείωση του δανειακού χαρτοφυλακίου ενώ η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των επιτοκίων επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του ενεργητικού», υπογραμμίζει.

Αντίστοιχα η μείωση των εσόδων από τόκους αντισταθμίστηκε μερικώς από μειωμένους τόκους πληρωτέους ως αποτέλεσμα μειωμένων καταθέσεων και μείωσης στο κόστος καταθέσεων.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννιάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €29,8 εκατ. σε σχέση με €23,1 εκατ. το εννιάμηνο του 2016. Το σύνολο καθαρών εσόδων για το εννιάμηνο του 2017 μειώθηκε κατά 7,97% σε €218,1 εκατ. σε σχέση με €237,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Το σύνολο εξόδων διαμορφώθηκε σε €122,8 εκατ. σε σχέση με €132,8 εκατ. το εννιάμηνο του 2016 αποτυπώνοντας εξοικονόμηση €10 εκατ., ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 49.86%.

Τα κέρδη από εργασίες πριν τις προβλέψεις για απομείωση για το εννιάμηνο του 2017 ανήλθαν σε €95,3 εκατ., μειωμένα κατά €8,9 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €11.971,4 εκατ. στις 30 Σεπτ. 2017, σε σύγκριση με €12.245,6 εκατ. στις 30 Ιουν. 2017 και με €12.568,0 εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016, σημειώνοντας μείωση ύψους 2,2% και 4,7% σε σύγκριση με τις 30 Ιουν. 2017 και τις 31 ∆εκ. 2016, αντίστοιχα.

Τα δάνεια και άλλες χορηγήσεις σε πελάτες ανήλθαν σε €11.416,8 εκατ. στις 30 Σεπτ. 2017 (€8.374,8 εκατ. μετά τις προβλέψεις για απομείωση) σε σύγκριση με €12.033,8 εκατ. στις 31 ∆εκ. 2016 (€8.761,6εκατ. μετά τις προβλέψεις για απομείωση) σημειώνοντας ελαφρά μείωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ


Comments

comments

Categories: Ειδήσεις

Σχετικά με τον Συγγραφέα