Δείτε τα ονόματα όσων έλαβαν πέραν του €1 εκ. από το κράτος

Δείτε τα ονόματα όσων έλαβαν πέραν του €1 εκ. από το κράτος

Κατάλογος με φυσικά και νομικά πρόσωπα

 

Κατάλογο με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έλαβαν κατά το 2016 πέρα του €1 εκ. από το κράτος δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για σκοπούς διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών.

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εφαρμόζει τις πρόνοιες του Νόμου περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Ν.38(Ι)/2014, και δημοσιοποιεί όλες τις πληρωμές πέραν του €1 εκ. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2016 από Υπουργεία /Τμήματα /Υπηρεσίες και Ειδικά Ταμεία της Κυβέρνησης.

«Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους επιτρέπει στον πολίτη να καθιστά της κρατικές Υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες», δήλωσε η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας Ρέα Γεωργίου.

Η κατάσταση με τους λήπτες κυβερνητικών πληρωμών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy  /Δημοσιοποίηση Στοιχείων / Δημοσιοποίηση Οικονομικών Συναλλαγών / 2016).

Σημειώνεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται αφορούν συνολικές πληρωμές που έλαβε κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά το έτος 2016 (πριν από την αφαίρεση τυχόν ποσών που πιθανόν να συμψηφίστηκαν με οφειλές προς το κράτος), ενώ από τον κατάλογο εξαιρούνται πληρωμές για δαπάνες άμυνας, πληρωμές για αποπληρωμή δανείων και πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιου χρέους (πληρωμές τόκων), και πληρωμές για τις οποίες το κράτος ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας.

Tags: cyprus