Απόψε «η Ώρα της Γης»

 Απόψε «η Ώρα της Γης»

 


Τι Κάνει η Ευρώπη για το Περιβάλλον  και την κλιματική αλλαγή

 

Η Ώρα της Γης καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2007 με πρωτοβουλία της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF (World Wildlife Fund) αλλά και άλλων εθελοντικών οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος αυτού οι πολίτες ανά τον κόσμο καλούνται να σβήσουν τα φώτα των κτιρίων που βρίσκονται ως ένδειξη αντίδρασης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Φέτος η Ώρα της Γης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 30 Μαρτίου από τις 8:30 μ.μ. μέχρι τις 9:30 μ.μ..

To μέγεθος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύεται από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αερίων θερμοκηπίου στον κόσμο μετά την Κίνα και τις ΗΠΑ. Ο ενεργειακός τομέας ήταν υπεύθυνος για το 78% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ το 2015. Για τον λόγο αυτό το 2008, η ΕΕ έθεσε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το 2015, μάλιστα, παρατηρήθηκε μείωση στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 22% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Σήμερα, στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ είναι να έχει διασφαλίσει, μέχρι το 2050, την καλή διαβίωσή των πολιτών στο πλαίσιο των ορίων του πλανήτη. Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες μετάβασης σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων, διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και προστασία της ανθρώπινης υγείας μέσω νομοθεσίας σχετικά με την ποιότητα του αέρα, τα χημικά, το κλίμα, τη φύση, τα απόβλητα και το νερό.

Αν και η πολιτική αυτή επιφέρει απτά οφέλη (όπως ένα ευρύ δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση της ανακύκλωσης των πόρων και πιο καθαρό αέρα και νερό), η πρόβλεψη για το ευρωπαϊκό περιβάλλον σε 20 χρόνια από σήμερα παρουσιάζει μια πιο ζοφερή εικόνα. Εντούτοις, η μετάβαση προς τη βιωσιμότητα μπορεί να επιφέρει και άλλα οφέλη, πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος, από θέσεις εργασίας και οικονομική δραστηριότητα μέχρι ευημερία και καλή υγεία.

Από το 2014, έχουν γίνει προσπάθειες σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των αποβλήτων (όπως για παράδειγμα οι νέοι στόχοι για την ανακύκλωση, οι περιορισμοί σχετικά με τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς, οι δράσεις για το πλαστικό, τα μέτρα για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων), του κλίματος (όπως για παράδειγμα οι στόχοι για το 2030 σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τα μέτρα για την απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα), της φύσης (πρωτίστως για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας), και της ποιότητας του αέρα (οι νέοι κανόνες που τέθηκαν για τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών όσον αφορά πέντε κύριους ατμοσφαιρικούς ρύπους στις χώρες της ΕΕ).

Στο μέλλον, οι δαπάνες της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα αναμένεται να αυξηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί από 20% σε 25% το μερίδιο των δαπανών της ΕΕ που διατίθεται για στόχους που σχετίζονται με το κλίμα, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει το μερίδιο αυτό να τεθεί στο 30%. Στα επόμενα έτη, οι πολιτικές αναμένεται να εστιάσουν τη δράση για το κλίμα στην προστασία της φύσης, στην ποιότητα του αέρα, στην κυκλική οικονομία και στα φυτοφάρμακα.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο ασχολείται με τη νομοθεσία που απορρέει από το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (απόβλητα, μπαταρίες, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, υγειονομική ταφή, κ.λπ.), τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής (επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού, επιμερισμός των προσπαθειών, καταλογισμός των χρήσεων γης, των αλλαγών χρήσεων γης και της δασοκομίας στο πλαίσιο των σχετικών με την κλιματική αλλαγή δεσμεύσεων της Ένωσης, μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών) και άλλα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του το 2013 με τίτλο «Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας απόκρισης» επέκρινε το ανεπαρκές επίπεδο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και διατύπωσε ορισμένες συστάσεις για μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή, όπως η διάχυση των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών. Στη θέση του για το τρέχον (μέχρι το 2020) πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης, το Κοινοβούλιο τόνισε επίσης την ανάγκη αυστηρότερης επιβολής της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ζήτησε επίσης περισσότερη ασφάλεια για τις επενδύσεις που στηρίζουν την περιβαλλοντική πολιτική και τις προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, και υποστήριξε ότι πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο και με πιο ουσιαστικό τρόπο υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα στις άλλες πολιτικές.

Στο ψήφισμά του για την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να αναθεωρήσει το πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις προκειμένου να βελτιωθεί η ανίχνευση και η πρόληψη των παραβιάσεων.

Καταληκτικά σε πρόσφατη δημοσκόπηση που διεξήχθη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα τρία τέταρτα των πολιτών της ΕΕ εξέφρασαν την επιθυμία τους για αύξηση των δράσεων της ΕΕ σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ