Δείτε τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στον ορισμό των O-SII

Δείτε τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στον ορισμό των O-SII

 

Τα πιστωτικά ιδρύματα που εμπίπτουν στον ορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII), ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, η ΚΤΚ δημοσίευσε τον καθορισμό του ύψους των επιπρόσθετων κεφαλαίων που πρέπει να τηρεί το κάθε συστημικά σημαντικό πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με το Νόμο που ρυθμίζει τη μακροπροληπτική εποπτεία των ιδρυμάτων του 2015.

Βάσει της ετήσιας επανεξέτασης της ΚΤΚ, τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII και υπόκεινται σε επιπρόσθετο απόθεμα ασφαλείας O-SII: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, RCB Bank Ltd, Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ), Eurobank Cyprus Ltd και Αlpha Bank Cyprus Ltd.

Η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανέρχεται στο 2%, για την RCB Bank Ltd στο 1,5%, για την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ στο 1%, για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ) στο 1%, για την Eurobank Cyprus Ltd στο 0,50% και για την Αlpha Bank Cyprus Ltd στο 0,5%.

Η απαίτηση αποθέματος ασφαλείας O-SII που θα εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου θα ανέλθει για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ ανέρχεται στο 0,50%, για την RCB Bank Ltd στο 0,375%, για την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ στο 0,25%, για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (πρώην Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ) στο 0,25%, για την Eurobank Cyprus Ltd στο 0,125% και για την Αlpha Bank Cyprus Ltd στο 0,125%.