€7.7 δις το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων

€7.7 δις το υπό διαχείριση ενεργητικό των Συλλογικών Επενδύσεων


Αυξημένο κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

Νέα αύξηση κατέγραψαν το 3ο τρίμηνο του 2019 τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Εταιρειών Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ), σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Το δελτίο, το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ, παρουσιάζει τα σημαντικότερα δεδομένα σχετικά με τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο.

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία για το 3ο τρίμηνο του 2019, η ΕΚΚ έχει υπό την εποπτεία της συνολικά 203 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Από αυτές, οι 130 έχουν δραστηριότητες. Από το σύνολο των εταιρειών, οι 104 είναι Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, οι 58 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, και οι 41 Εξωτερικοί Διαχειριστές. Ο συνολικός αριθμός Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει,28 ΔΟΕΕ, 67 ΔΟΕΕ κάτω των Ορίων και 4 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.

Το συνολικό Ενεργητικό υπό Διαχείριση, το 3ο τρίμηνο του 2019, ανερχόταν στα €7.7 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 12% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2019, ενώ η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €5.6 δισ. Το 64.6% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 28.2% από ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, το 3.2% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 2.7% από ΚΕΠΕΥ και μόλις το 1.3% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Σε ό,τι αφορά την επενδυτική πολιτική των ΟΣΕΚΑ, αυτοί επενδύουν περίπου το 80% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση σε Κινητές Αξίες, ενώ ακολουθούν με ποσοστό 10% οι επενδύσεις σε Καταθέσεις. Όσον αφορά τους OEΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, το 40% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 15%σε Ακίνητα.

Συνολικά υπάρχουν 117 ΟΣΕ με δραστηριότητες. Το 71% του Ενεργητικού υπό Διαχείριση, κατέχεται από 105 κυπριακούς ΟΣΕ (10 ΟΣΕΚΑ, 32 ΟΕΕ, 62 ΟΕΕΠΑΠ και 1 ΚΟΕΕ). Από το σύνολο των 117 ΟΣΕ με δραστηριότητες,οι 78 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς, ενώ οι επενδύσεις στην Κύπρο αντιστοιχούν σε €1.9 δισ.(26% του συνολικού Ενεργητικού υπό Διαχείριση). Το 48% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 15%.

Τέλος, όσον αφορά την κατηγοριοποίηση των επενδυτών που επενδύουν σε ΟΣΕΚΑ, παρατηρείται ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επενδυτές (99.3%) είναι ιδιώτες επενδυτές. Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 51.5% του συνόλου των επενδυτών είναι Επαγγελματίες Επενδυτές, 45.3% Καλά Ενημερωμένοι Επενδυτές και μόλις 3.2% Ιδιώτες Επενδυτές.