Και η Κύπρος στη λίστα με τις ευρωπαϊκές παραβάσεις

Και η Κύπρος στη λίστα με τις ευρωπαϊκές παραβάσεις

 


Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 120 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

  1. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.: +32 229 81325)

Αιτιολογημένες γνώμες

Αστική ευθύνη για τις ζημίες στο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία προκειμένου να μεταφέρει πλήρως την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό της δίκαιο.

Η Επιτροπή καλεί τη Δανία να μεταφέρει ορθά τους κανόνες για την περιβαλλοντική ευθύνη στο εθνικό της δίκαιο, ώστε να εξασφαλίσει επαρκή προστασία για τους πολίτες. Η οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 2004/35/ΕΚ) θεσπίζει νομικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική ευθύνη με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και με σκοπό την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας. Η εν λόγω ζημία περιλαμβάνει τη ζημία σε ύδατα, σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικοτόπους, και στο έδαφος. Δυνάμει της οδηγίας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα —όπως περιβαλλοντικές ΜΚΟ— που επηρεάζονται ή ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς από περιβαλλοντική ζημία έχουν το δικαίωμα να καλέσουν την αρμόδια αρχή να λάβει διορθωτικά μέτρα. Η Δανία περιορίζει τον ορισμό των προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων που μπορούν να επηρεαστούν από περιβαλλοντική ζημία βάσει της οδηγίας, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης νομοθεσίας όλα τα προστατευόμενα είδη και φυσικοί οικότοποι. Επίσης, το ισχύον σύστημα στη Δανία δεν εξασφαλίζει ότι ο ρυπαίνων είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα αμέσως μόλις προκύπτει περιβαλλοντική ζημία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στη Δανία αιτιολογημένη γνώμη. Το εν λόγω κράτος μέλος έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία να ολοκληρώσει την προσαρμογή της εθνικής της νομοθεσίας προκειμένου να λάβει υπόψη τις τροποποιήσεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2014/52/ΕΕ). Σκοπός της οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι η κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων για τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα διενεργείται πριν από την έγκρισή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Λιθουανίας τον Ιούλιο του 2017. Οι νέες διατάξεις για την εκτίμηση επιπτώσεων δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία που διέπει τον εξορυκτικό τομέα, επειδή η εν λόγω νομοθεσία τελεί υπό αναθεώρηση. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Εάν η Λιθουανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία επειδή δεν μετέφερε επαρκώς στο εσωτερικό της δίκαιο πολλές διατάξεις της οδηγίας για τα εργαστηριακά ζώα — πολλές εθνικές διατάξεις είναι ασαφείς, ελλιπείς ή αμφίσημες. Μετά την προειδοποιητική επιστολή του Ιουλίου 2017, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις νομοθετικές τροποποιήσεις. Οι ενωσιακοί κανόνες περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ) εκδόθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2010 και συμφωνήθηκε ότι θα μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Εάν η Σλοβενία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τους εθνικούς κανόνες της

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία δεν έχει μεταφέρει στην εθνική της νομοθεσία την οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (2016/2284/ΕΕ) σε ολόκληρη τη φινλανδική επικράτεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομοθεσία στην επαρχία Åland που να ενσωματώνει την οδηγία και να καθιστά τις απαιτήσεις της εφαρμοστέες στην εν λόγω επαρχία. Η οδηγία για τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2016, αποτελεί την κύρια νομοθετική πράξη για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Καθαρός αέρας» για το 2030. Η εν λόγω οδηγία ορίζει τις εθνικές δεσμεύσεις προκειμένου, την περίοδο 2020-2029 και από το 2030 και μετά, να μειωθούν οι εκπομπές πέντε ρύπων (διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων, αμμωνίας και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων) που είναι υπεύθυνοι για την οξίνιση, τον ευτροφισμό και τη ρύπανση από τροποσφαιρικό όζον. Οι εν λόγω εκπομπές προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Στόχος είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία κατά το ήμισυ σε σύγκριση με το 2005. Επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Φινλανδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων υδάτων τους

Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και τη Μάλτα να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Τα οικεία κράτη μέλη δεν υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα εν λόγω κράτη μέλη. Η Ιρλανδία, στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή, δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναθεώρησης έως το τέλος του 2019 και αναμένεται ότι το τελικό κείμενο της αναθεώρησης θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως το τέλος Μαρτίου 2020.Η Βουλγαρία δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει την αναθεώρηση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ η Μάλτα ανέφερε ότι η επίσημη κοινοποίηση αναμένεται να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές αναγνώρισαν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξέταση και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δήλωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαβίβαση των εκθέσεων το συντομότερο δυνατόν. Η Λιθουανία αναμένει ότι θα ολοκληρώσει τις επικαιροποιήσεις που απαιτούνται από την οδηγία έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν εκθέσεις εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΔΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΚΡΟΑΤΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να βελτιώσουν τους εθνικούς κανόνες τους

Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία εξασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον θα αξιολογούνται πριν από την έγκριση των έργων. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν νέα ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία 2014/52/ΕΕ), μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνοντας το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Ως προς τη Δανία, οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ασαφείς εθνικούς κανόνες για την έγκριση σχεδίων με νομοθετικές πράξεις, πλημμελή μεταφορά διατάξεων για τη διαβούλευση με το κοινό και τις αρχές, καθώς και εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας. Ως προς τη Σουηδία, οι αδυναμίες περιλαμβάνουν εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με τον προέλεγχο και την έγκριση ορισμένων κατηγοριών έργων που παρατίθενται στην οδηγία, πλημμελή μεταφορά διατάξεων για τη διαβούλευση με το κοινό και τις αρχές, καθώς και εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των αποφάσεων για τη χορήγηση άδειας. Η Ελλάδα επίσης δεν μετέφερε διάφορες διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή δεν τις μετέφερε ορθά. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν εφαρμόζεται, αυτομάτως, σε όλα τα έργα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Ωστόσο, σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η εν λόγω εξαίρεση μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατά περίπτωση εξέταση του έργου και μόνο αν το κράτος μέλος θεωρεί ότι η εφαρμογή της διαδικασίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επηρέαζε αρνητικά τους σκοπούς άμυνας ή έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας. Επίσης, δεν έχει θέσπισε νομική διάταξη που να υποχρεώνει τις ελληνικές αρχές να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την απόφαση που έχει ληφθεί από άλλο κράτος μέλος, όταν η Ελληνική Δημοκρατία είναι το θιγόμενο κράτος μέλος από έργο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους. Ως προς την Αυστρία, η υπόθεση αφορά ορισμένες προβληματικές πτυχές της αυστριακής νομοθεσίας για τη μεταφορά της τροποποιημένης οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αποτελεί συνέχεια της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια για την αξιολόγηση συγκεκριμένων έργων. Πρόκειται, ειδικότερα, για ακατάλληλα κατώτατα όρια βάσει των οποίων αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας έργα για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου (C-531/13), την αποψίλωση των δασών (C-329/17) και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Η υπόθεση αφορά επίσης τη νέα αυστριακή νομοθεσία για τα έργα υποδομής στο πλαίσιο του «ειδικού δημόσιου συμφέροντος» (Standortentwicklungsgesetz), η οποία θεσπίστηκε το 2019. Ως προς το Λουξεμβούργο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής του κοινού. Η υπόθεση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση της δυνατότητας δημόσιας διαβούλευσης βάσει του νόμου του 1964 για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς ο εν λόγω νόμος δεν προβλέπει ηλεκτρονική διαβούλευση ή συνεισφορά του κοινού. Επιπλέον, επιδιώκεται να συμπεριληφθεί η έκθεση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα προς διαβίβαση έγγραφα. Ως προς την Πορτογαλία, η Επιτροπή διαπίστωσε αρκετές αδυναμίες στη νομοθεσία που θεσπίστηκε για τη μεταφορά της τροποποιημένης οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, οι κανόνες της δημόσιας διαβούλευσης, οι κανόνες για τις διασυνοριακές διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ο προσδιορισμός ορισμένων έργων από εκείνα που παρατίθενται στα παραρτήματα. Ως προς τη Σλοβενία, οι κύριες αδυναμίες αφορούν τα χρονικά πλαίσια των διασυνοριακών διαδικασιών, την απουσία απαίτησης από τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ελέγχων ή τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων για την προσαρμογή των παραμέτρων παρακολούθησης στη φύση, τη θέση και το μέγεθος του έργου, και στη βαρύτητα των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Επίσης, η σλοβενική νομοθεσία δεν προβλέπει επαρκείς κυρώσεις για την παράβαση των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ως προς τη Σλοβακία, οι αδυναμίες αφορούν κυρίως την έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων, την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και την απουσία αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων. Ως προς την Κροατία, η νέα κροατική νομοθεσία θεσπίζει ειδική διαδικασία για την αδειοδότηση έργων με σκοπό την εκμετάλλευση αμμοχάλικου και άμμου με εξόρυξη από ανανεώσιμα κοιτάσματα σε υδατορρεύματα και άλλα συστήματα επιφανειακών υδάτων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω νομοθεσία συνιστά κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων περί περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προβλέπονται στην οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) και την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς η νομοθεσία συνεπάγεται ότι ορισμένα έργα για την εκμετάλλευση αμμοχάλικου και άμμου εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που επιφέρει η συγκεκριμένη εκμετάλλευση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να προστατεύσει τα θαλάσσια ύδατά της

Η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να εφαρμόσει ορθά τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Φινλανδία δεν έχει ενσωματώσει σωστά τις απαιτήσεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση της κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, την κατάρτιση περιβαλλοντικών στόχων και τη χάραξη θαλάσσιων στρατηγικών για τα εν λόγω ύδατα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Φινλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί 15 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που υπέχουν δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα

Η ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν στοιχεία στην Επιτροπή. Μέχρι σήμερα, συνολικά 15 κράτη μέλη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει μιας σειράς νομικών πράξεων, όπως της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, της οδηγίας για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, και του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων. Βάσει της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχουν σημειώσει για την επίτευξη των στόχων, εντός συγκεκριμένου αριθμού μηνών μετά το πέρας την περιόδου αναφοράς, σύμφωνα με τη δομή που έχει καθοριστεί από την Επιτροπή. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να υποβάλλουν στην Επιτροπή λεπτομερή περιγραφή του τρόπου συλλογής των δεδομένων. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία, η Μάλτα και η Σουηδία δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους, δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν εκθέσεις για το 2015. Σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή, εντός συγκεκριμένου αριθμού μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς, εκθέσεις σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των δεδομένων που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ημερολογιακό έτος και για την επίτευξη των αποδόσεων ανακύκλωσης που ορίζονται στην οδηγία. Μέχρι σήμερα οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν έχουν τηρηθεί από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία όσον αφορά το 2016 και/ή το 2017. Σύμφωνα με την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τους στόχους που ορίζει η οδηγία, καθώς και κατάλληλη περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιούνται. Η Ρουμανία, η Δανία και η Σλοβενία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι δεν υπέβαλαν εκθέσεις για το 2015 ή το 2016. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει υποβάλει έκθεση για το 2017. Τέλος, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση των στόχων ανάκτησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων συσκευασίας εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς, μέσω των μορφότυπων που καθορίζει η Επιτροπή, και να διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλληλη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα («έκθεση ποιοτικού ελέγχου»). Μέχρι σήμερα, η Λιθουανία δεν έχει υποβάλει την έκθεση ποιοτικού ελέγχου για το 2016. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή και στα δεκαπέντε αυτά κράτη μέλη. Εάν αυτά τα κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, μπορεί να εκδοθεί αιτιολογημένη γνώμη.

Καλή μεταχείριση των ζώων: Η Επιτροπή καλεί 4 κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά τα μέτρα για την προστασία των εργαστηριακών ζώων

Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία, τη Φινλανδία, την Αυστρία και τη Λετονία, λόγω των αδυναμιών κατά τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς (οδηγία 2010/63/ΕΕ). Η οδηγία εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010 και συμφωνήθηκε ότι οι ενωσιακοί κανόνες θα μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο έως τις 10 Νοεμβρίου 2012. Η οδηγία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο καλής μεταχείρισης των ζώων και, παράλληλα, διασφαλίζει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω ενωσιακοί κανόνες επιδιώκουν επίσης να μειωθεί στο ελάχιστο ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και επιτάσσουν την επιλογή εναλλακτικών λύσεων, όπου είναι δυνατόν. Ως προς τη Δανία, οι αδυναμίες που παρουσιάζει η εθνική της νομοθεσία περιλαμβάνουν την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων όσον αφορά τις άδειες που απαιτούνται τόσο για τους φορείς όσο για τα μεμονωμένα έργα, την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων για τις διοικητικές διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων έργων, και τις ανεπαρκείς απαιτήσεις τόσο για το προσωπικό που φροντίζει τα ζώα όσο και για το προσωπικό που πραγματοποιεί τις δοκιμές σε ζώα. Στην περίπτωση της Φινλανδίας, οι αδυναμίες περιλαμβάνουν την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων για τις διοικητικές διαδικασίες έγκρισης των αιτήσεων έργων, την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να καταγράφονται σχετικά με τα ζώα που χρησιμοποιούνται, και την πλημμελή μεταφορά των απαιτήσεων για την παροχή στέγης και φροντίδας στα ζώα. Στην περίπτωση της Αυστρίας, η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο δεν είναι απολύτως ικανοποιητική. Στα βασικά ζητήματα περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις σχετικά με την επάρκεια του προσωπικού και τον ορισμό κτηνιάτρου, καθώς και οι κανόνες για την αξιολόγηση των έργων. Ως προς τη Λετονία, οι αδυναμίες της εθνικής νομοθεσίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πλημμελή μεταφορά των διατάξεων σχετικά με το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής, καθώς και τη χρήση ορισμένων ζώων σε διαδικασίες, και τη μεταφορά ορισμένων διατάξεων σχετικά με την αδειοδότηση. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Περάτωση υπόθεσης

Απόβλητα: Η Επιτροπή περατώνει την υπόθεση κατά της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ μετά την εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου

Στις 4 Ιουλίου 2018 το Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση C-626/16 (Επιτροπή κατά Σλοβακίας) σχετικά με τη μη εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-331/11 (Επιτροπή κατά Σλοβακίας, της 25ης Απριλίου 2013), όσον αφορά τη μη συμμόρφωση της Σλοβακικής Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 14 στοιχεία α) και γ) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων. Βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ, η Σλοβακία κατέβαλε κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 1 000 000 EUR, σκοπός του οποίου ήταν να εξασφαλιστεί, με αποτελεσματικό τρόπο, ότι δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοιες παραβάσεις του δικαίου της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι σλοβακικές αρχές, τα μέρη 2a και 2b του χώρου υγειονομικής ταφής Považský Chlmec έκλεισαν στις 31 Ιουλίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για την υγειονομική ταφή, και το μέρος 2c) του εν λόγω χώρου υγειονομικής ταφής έκλεισε στις 28 Δεκεμβρίου 2018. Το άρθρο 13 της οδηγίας προβλέπει απαιτήσεις για την παύση λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής και τη μετέπειτα φροντίδα τους. Δεδομένου ότι η Σλοβακία δεν συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις της έως τις 27 Δεκεμβρίου 2018, έπρεπε επίσης να καταβάλει ημερήσια χρηματική ποινή συνολικού ύψους 885 000 EUR. Εφόσον ότι όλα τα τμήματα του χώρου υγειονομικής ταφής Považský Chlmec έχουν πλέον παύσει να λειτουργούν, έχει επιτευχθεί η συμμόρφωση με την απόφαση στην υπόθεση C-331/11 και η Επιτροπή είναι σε θέση να κλείσει την υπόθεση.

  1. 2. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Guillaume Mercier — Τηλ.: +32 229 80564)

Αιτιολογημένες γνώμες

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 — ΙΕΣΠ II]. Η οδηγία προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σουηδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Ειδικότερα, η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να θεσπίσει διατάξεις για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές πριν από την υπογραφή ασφαλιστικών συμβάσεων, καθώς και των νέων προτύπων για την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά την πώληση επενδυτικών προϊόντων με ασφαλιστικά στοιχεία. Συνολικά, η οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων αποσκοπεί στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο πωλούνται τα ασφαλιστικά προϊόντα στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για κάθε πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων μέσω ιστότοπων ή ως πρόσθετο προϊόν σε αγαθά ή υπηρεσίες. Οι κανόνες αυτοί εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τις τιμές και το κόστος των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και υψηλότερα πρότυπα προστασίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι στους καταναλωτές παρέχονται προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Το αίτημα της Επιτροπής προς την Ισπανία λαμβάνει τη μορφή συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης, μετά την αποστολή της πρώτης αιτιολογημένης γνώμης στις 8 Μαρτίου 2019. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φερεγγυότητα ΙΙ: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους τροποποιημένους κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την ιεράρχηση των πιστωτών τραπεζών [οδηγία (ΕΕ) 2017/2399], η οποία τροποποιεί την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών (οδηγία 2014/59/ΕΕ). Η οδηγία για την ιεράρχηση των πιστωτών τραπεζών απαιτεί από τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία. Η τροποποίηση αυτή θα διευκολύνει την εφαρμογή εργαλείων διάσωσης με ίδια μέσα από τις αρχές εξυγίανσης κατά τη διάρκεια κρίσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ελάχιστο αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στους φορολογούμενους. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών μέτρων έως τις 29 Δεκεμβρίου 2018. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Εάν οι ρουμανικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για τις υπηρεσίες πληρωμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να εφαρμόσει όλες τις διατάξεις της δεύτερης οδηγίας σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών [οδηγία (ΕΕ) 2015/2366]. Η οδηγία εκσυγχρονίζει το νομοθετικό πλαίσιο για τις πληρωμές στην ΕΕ, π.χ. θεσπίζοντας αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και για την προστασία των χρηματοοικονομικών δεδομένων των καταναλωτών, και ανοίγοντας την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε επιχειρήσεις που παρέχουν νέες υπηρεσίες πληρωμών. Επιπλέον, η οδηγία απαγορεύει τις πρόσθετες χρεώσεις — πρόσθετα τέλη για πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο στο διαδίκτυο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία τον Μάρτιο του 2018. Μέχρι σήμερα, η Ισπανία δεν έχει μεταφέρει πλήρως την εν λόγω οδηγία στο εθνικό της δίκαιο, παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη είχαν συμφωνήσει να το πράξουν έως τις 13 Ιανουαρίου 2018. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, με την οποία την καλεί να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με την ενωσιακή νομοθεσία. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων από διανομείς από άλλα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία σχετικά με τους όρους πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων από διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων από άλλα κράτη μέλη. Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να προσαρμόσει τους εθνικούς κανόνες της που προβλέπουν περιοριστικούς όρους για τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων από το εξωτερικό οι οποίοι επιθυμούν να πωλούν προϊόντα σε Ρουμάνους. Σύμφωνα με τους ρουμανικούς κανόνες, οι αλλοδαποί διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων πρέπει πάντα να συνεργάζονται με Ρουμάνο διανομέα και μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο κατ’ αποκοπή και κατόπιν ειδικού αιτήματος Ρουμάνου πελάτη. Οι όροι αυτοί εμποδίζουν τους διανομείς ασφαλιστικών προϊόντων να κάνουν αποτελεσματική χρήση της βασικής τους ελευθερίας για παροχή υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς. Εάν οι ρουμανικές αρχές δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

  1. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Sophie Dupin de Saint Cyr — Τηλ.: +32 229 87278)

Αιτιολογημένες γνώμες

Σήματα: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα [οδηγία (ΕΕ) 2015/2436]μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν τον Μάρτιο του 2019. Η οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας.