Καθαρή αύξηση σημείωσαν καταθέσεις και δάνεια τον Ιούνιο

Καθαρή αύξηση σημείωσαν καταθέσεις και δάνεια τον Ιούνιο


Θετική επίδραση στα δάνεια είχε η αναστολή δόσεων

Αύξηση σημείωσαν τον Ιούνιο του 2020 οι καταθέσεις παρά την μείωση τους τον προηγούμενο μήνα, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα δάνεια αν και μειώθηκε το υπόλοιπο των δανείων λόγω διαφόρων αναπροσαρμογών όπως είναι μεταξύ άλλων οι αναταξινομήσεις δανείων και οι αναπροσαρμογές αξίας συναλλάγματος.

Η αναστολή δόσεων είχε θετική επίδραση στις μεταβολές των δανείων, όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούνιο του 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €106,4 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €30,8 εκ. τον Μάιο 2020, με το υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται στα €47,8 δισ.

Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,7%, σε σύγκριση με -0,8% τον Μάιο 2020.

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Ιούνιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €264,7 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €35,2 εκ. τον Μάιο 2020. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε κατά €568,1 εκ. και έφθασε στα €32,2 δισ.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,0%, σε σύγκριση με -4,4% τον Μάιο 2020.

Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, αφορούσε δάνεια από ΝΧΙ σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €10,5 δισ. και είχε θετική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ