ΚΕΠΕΥ: Βελτιώσεις και αδυναμίες εντόπισε η ΕΚΚ σε επιτόπιους ελέγχους

ΚΕΠΕΥ: Βελτιώσεις και αδυναμίες εντόπισε η ΕΚΚ σε επιτόπιους ελέγχους

 


Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής άσκησης του εποπτικού της ρόλου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘ΕΚΚ’), διενήργησε επιτόπιους ελέγχους σε Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’) για αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του άρθρου 28 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2017 (‘ο Νόμος’). Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην υποχρέωση των ΚΕΠΕΥ για την εκτέλεση των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για τον πελάτη (‘η Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών’).

Όπως αναφέρεται στη σχετική Εγκύκλιο (Αρ. Εγκυκλίου: C343) που εξέδωσε η ΕΚΚ στις 25 Οκτωβρίου 2019 αναφορικά με τον θεματικό έλεγχο (‘ο Έλεγχος’) στον οποίο προέβη, το δείγμα του Ελέγχου αποτελείτο από 11 ΚΕΠΕΥ που πρόσφεραν κυρίως χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) και βασιζόταν στο μέγεθος και τον κίνδυνό τους.

Παρόλο που οι συγκεκριμένες ΚΕΠΕΥ έχουν λάβει μέτρα για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών, ο Έλεγχος ανέδειξε αδυναμίες, τις οποίες η ΕΚΚ υποδεικνύει σε όλες τις ΚΕΠΕΥ, ζητώντας από αυτές να διερευνήσουν κατά πόσο συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τη Βέλτιστη Εκτέλεση Εντολών και όπου χρειάζεται, να προχωρήσουν σε διορθωτικά μέτρα.

Κατά τον Έλεγχο η ΕΚΚ κατέγραψε τις ακόλουθες καλές πρακτικές (‘good practices’) και αδυναμίες:

Οι καλές πρακτικές αφορούν:

  1. στην παρακολούθηση του τόπου εκτέλεσης των εντολών (execution venue) στη βάση αντικειμενικών και επαρκώς σταθμισμένων κριτηρίων
  2. στη χρήση της τεχνολογίας και εξειδικευμένων λογισμικών για την παρακολούθηση του δίκαιου χαρακτήρα της τιμής που προτείνεται στον πελάτη, συγκρίνοντας με παρεμφερή ή συγκρίσιμα προϊόντα σε πραγματικό χρόνο. Τα σχετικά λογισμικά που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί περιλαμβάνουν επίσης και τον έλεγχο της διολίσθησης της τιμής των εντολών (‘price slippage’) στη βάση του αριθμού συναλλαγών, του όγκου (i.e. pips) και της αξίας των συναλλαγών, ανά τύπο εντολής.

Οι αδυναμίες που έχει εντοπίσει η ΕΚΚ αφορούν:

  1. στον καταρτισμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών (‘η ΠΕΕ’) των ΚΕΠΕΥ, η οποία τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τις εντολές των πελατών τους
  2. στην πληροφόρηση που παρέχεται στους πελάτες, η οποία περιλαμβάνεται στην ΠΕΕ
  3. στην παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων και της πολιτικής που ακολουθούν οι ΚΕΠΕΥ ως προς την εκτέλεση εντολών, ώστε να εντοπίζουν και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να διορθώνουν τυχόν ανεπάρκειες.

Η ΕΚΚ έχει προχωρήσει σε αποστολή σχετικών επιστολών προς Εταιρείες του δείγματος, ζητώντας τους να προχωρήσουν αμέσως στη λήψη διορθωτικών μέτρων σε σχέση με τις αδυναμίες που εντόπισε, στη βάση συγκριμένου προγράμματος ελέγχου της ΕΚΚ.