Κομισιόν: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση σχετικά με εταιρικές πληροφορίες για περιβάλλον

Κομισιόν: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση σχετικά με εταιρικές πληροφορίες για περιβάλλον

 

Νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πληροφόρηση σχετικά με τις εταιρικές πληροφορίες και δεδομένα που αφορούν το κλίμα, ως μέρος του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν και ανακοίνωσε ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις.

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα παράσχουν στις εταιρείες πρακτικές συστάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να αναφέρουν καλύτερα τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές τους στο κλίμα, καθώς και τις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στις επιχειρήσεις τους.

Η Κομισιόν εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για τη δημοσίευση τριών νέων σημαντικών εκθέσεων από την Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων βασικών συστάσεων σχετικά με τους τύπους οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να συμβάλουν πραγματικά στην άμβλυνση ή προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος (ταξινόμηση).

Οι σημερινοί προσανατολισμοί αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Κομισιόν να εξασφαλίσει ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας – το ιδιωτικό κεφάλαιο – μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερης από πλευράς του κλίματος και στη χρηματοδότηση επενδύσεων στην απαιτούμενη κλίμακα.

Επίσης, σήμερα, η Κομισιόν χαιρετίζει τρεις σημαντικές εκθέσεις εμπειρογνωμόνων και συγκεκριμένα:

– ένα σύστημα ταξινόμησης – ή ταξινόμηση – για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες που παρέχει πρακτική καθοδήγηση στους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, στη βιομηχανία και στους επενδυτές σχετικά με τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης και επένδυσης σε οικονομικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη οικονομίας ουδέτερης για το κλίμα.
– την έκθεση για την μελλοντική έκδοση «πράσινων ομολόγων» η οποία περιγράφει συνιστά σαφή και συγκρίσιμα κριτήρια για την έκδοση πράσινων ομολόγων και καθορίζει ποιες φιλικές προς το περιβάλλον δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω ενός πράσινου ομολόγου της ΕΕ και
– μια τρίτη έκθεση εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα κριτήρια αναφοράς για την κλιματική αλλαγή της ΕΕ και τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα κριτήρια της ΕΚΕ καθορίζει τη μεθοδολογία και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τους δείκτες, οι οποίοι θα επιτρέψουν στους επενδυτές να επιλέξουν τους επενδυτές που επιθυμούν να υιοθετήσουν μια κλιμακούμενη επενδυτική στρατηγική.

Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε, τίθενται σήμερα σε ισχύ οι νέοι κανόνες στο πλαίσιο της οδηγίας Solvency II, που ρυθμίζει τις δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιρειών, και οι οποίες θα διευκολύνουν τους ασφαλιστές να παρέχουν χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το σημερινό επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων καθιστά δαπανηρό για τους ασφαλιστές να χρηματοδοτούν ΜΜΕ, ιδίως στην περίπτωση μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε μετοχές και ιδιωτικού χρέους. Οι ασφαλιστές που παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τέτοιων μέσων θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην κινητοποίηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα – βασικό στόχο της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς.

Ο κατ `εξουσιοδότηση κανονισμός, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει επίσης απλουστεύσεις για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και ευθυγράμμιση μεταξύ κανόνων για τον τραπεζικό και τον ασφαλιστικό τομέα. Αυτό θα μειώσει τον ρυθμιστικό φόρτο για τους ασφαλιστές χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του τομέα. Πηγή: ΚΥΠΕ