Kομισιόν: Σημαντικές αδυναμίες για την κυπριακή οικονομία παρά το βελτιωμένο πλαίσιο

Kομισιόν: Σημαντικές αδυναμίες για την κυπριακή οικονομία παρά το βελτιωμένο πλαίσιο

 


Στην Κύπρο «εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αδυναμίες παρά το βελτιωμένο οικονομικό πλαίσιο και κάποια πρόσφατη επιτάχυνση των πολιτικών δεσμεύσεων», σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Κομισιόν προς το Συμβούλιο των κρατών μελών σχετικά με τις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Προς την Κύπρο, πέραν της προσοχής στα δημόσια οικονομικά, συνιστάται προσοχή στη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας και κινήσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας. Οι συστάσεις ανά χώρα απευθύνονται στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να μειώσουν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προτείνονται, επίσης, περαιτέρω ενέργειες στη Βουλγαρία και την Κύπρο για την ενίσχυση της εποπτείας των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών τομέων.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα τις συστάσεις ανά χώρα για το 2019 (CSR), δίνοντας κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Η Κομισιόν συνιστά επίσης να περατωθεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ισπανία και να εκδοθούν ορισμένα έγγραφα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2019, η Κομισιόν εντόπισε ανισορροπίες σε 13 κράτη μέλη. Οι ειδικές συστάσεις για κάθε χώρα χρειάζονται κατάλληλη συνέχεια για την αντιμετώπιση αυτών των ανισορροπιών, επισημαίνει η Κομισιόν,

Βάσει εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δέκα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ανισορροπίες υπό τον ορισμό της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας (Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία Ισπανία και Σουηδία) και τρία κράτη μέλη (Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία) αντιμετωπίζουν υπερβολικές ανισορροπίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη ξεκινήσει διάφορα είδη ανασκοπήσεων δαπανών (π.χ. Κύπρος, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και Ισπανία), εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια αύξησης της χρήσης τέτοιων διαδικασιών, επέκτασης του πεδίου εφαρμογής τους, περιθώρια να βελτιωθεί η μεθοδολογία υποστήριξης και να συνδεθούν καλύτερα οι αναθεωρήσεις με τον δημοσιονομικό κύκλο.

Επιπλέον, η έκθεση αναφέρει ότι οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα ποσοστά απασχόλησης στην ΕΕ βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ανεργία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από αρχή καταγραφής.

Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ χωρών, περιφερειών και πληθυσμιακών ομάδων. Προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της αγοράς εργασίας, συνιστώνται στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία ​​στοχοθετημένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας ή / και για την ενίσχυση της ικανότητας των υπηρεσιών απασχόλησης και την Ισπανία.

“Οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας βρίσκονται σε εξέλιξη σε αρκετές χώρες για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης για όλους, ενώ παράλληλα θα βελτιωθεί η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και η βιωσιμότητά τους”, καταγράφει η Κομισιόν.

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, δίνοντας προτεραιότητα στον προσεκτικό σχεδιασμό ολοκληρωμένων μέτρων και στην εντατικοποίηση της υιοθέτησης και εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων παροχής υπηρεσιών υγείας, αναφέρει η Κομισιον απευθυνόμενη και στην Κύπρο.

Περαιτέρω επενδύσεις είναι συχνά απαραίτητες για την υποστήριξη και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων των συστημάτων υγείας. Υπό το πρίσμα αυτό, απευθύνονται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Αναφέρεται ακόμα ότι τα εμπόδια στις επενδύσεις εξακολουθούν να υφίστανται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σε γενικές γραμμές, τα ρυθμιστικά σημεία συμφόρησης, οι θεσμικές αδυναμίες και τα εμπόδια στην είσοδο, τη δραστηριότητα και την έξοδο μειώνουν τα κίνητρα των επιχειρήσεων να επενδύουν και εμποδίζουν την ανακατανομή των πόρων. Η Κομισιόν έχει αντιμετωπίσει και θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τους ρυθμιστικούς και διοικητικούς φραγμούς, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη είναι συμπληρωματικές.

“Παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την αντιμετώπιση των επενδυτικών φραγμών τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια μεταξύ των χωρών και των τομέων πολιτικής”, αναφέρει.

Το αδύναμο επιχειρηματικό περιβάλλον και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια στην Κύπρο”, σημειώνεται.

Ακόμη, οι ελλείψεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αναφέρει η Κομισιόν.

Η μετάβαση σε μια ουδέτερη από πλευράς άνθρακα, αποτελεσματική από πλευράς πόρων, κυκλική οικονομία και η διαδικασία απαλλαγής από τον άνθρακα που συνεπάγεται, απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Σε ορισμένα κράτη μέλη, ιδίως στην Αυστρία, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων τους για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Για πολλά κράτη μέλη απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην υποδομή ύδρευσης και αποβλήτων.

Οι εκθέσεις εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 126 παράγραφος 3 για 4 κράτη μέλη (Βέλγιο, Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο). Ως άμεσο επόμενο βήμα, η Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (EFC) αναμένεται να διατυπώσει τη γνώμη της σχετικά με τις εκθέσεις εντός δύο εβδομάδων. Τα διάφορα διαδικαστικά βήματα περιγράφονται στο άρθρο 126 της Συνθήκης.

Σε γενικές γραμμές η πρόοδος στη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών συνεχίζεται, αλλά απαιτείται περαιτέρω δράση πολιτικής. Ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να καταγράφουν ιδιωτικό και δημόσιο χρέος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, πράγμα που μειώνει το περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση των αρνητικών κλυδωνισμών. Ορισμένα άλλα κράτη μέλη βλέπουν σημάδια πιθανής υπερθέρμανσης που σχετίζονται με τη δυναμική αύξηση των τιμών των κατοικιών και την αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Όλα τα κράτη μέλη απαιτούν περαιτέρω μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας, την τόνωση των επενδύσεων και την προώθηση της δυνητικής ανάπτυξης.

Η Κομισιόν καλεί τώρα το Συμβούλιο να εγκρίνει τις συγκεκριμένες συστάσεις ανά χώρα και τα κράτη μέλη να τα εφαρμόσουν πλήρως και έγκαιρα.

Η Κομισιόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να εξασφαλίσει ευρεία συμμετοχή και αποτελεσματική παρακολούθηση και εφαρμογή. Μετά την υιοθέτηση από το Συμβούλιο, εναπόκειται στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συστάσεις αντιμετωπίζοντας τους μέσω των εθνικών οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών τους. Πηγή: ΚΥΠΕ