ΚΤΚ: Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

ΚΤΚ: Στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

 


Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι βάσει της μακροπροληπτικής πολιτικής που ακολουθεί αποφάσισε να καθορίσει το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Απριλίου 2018 – 30 Ιουνίου 2018 στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος και κάθε κυπριακής επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΤΚ εξηγεί ότι η απόφαση λήφθηκε δεδομένου βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις  30 Σεπτεμβρίου 2017, η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap)  χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -46,5%, ενώ η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -49,3%.

«Δεδομένου ότι η απόκλιση του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2% και λαμβάνοντας υπόψη τους επιπρόσθετους δείκτες που αξιολόγησε η ΚΤΚ, ο οδηγός αποθέματος είναι 0% και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%», αναφέρεται.

Πέραν της απόκλισης του δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του (credit-to-GDP gap), η ΚΤΚ λαμβάνει υπόψη μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών κατά την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων που σχετίζονται με περιόδους πιστωτικής επέκτασης, όπως το χρέος του ιδιωτικού μη χρηματοοικονομικού τομέα, την ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, την αγορά ακινήτων, την πραγματική οικονομία και τις εξωτερικές ανισορροπίες.

Από την υποχρέωση τήρησης αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος εξαιρούνται ορισμένες μικρού και μεσαίου μεγέθους ΚΕΠΕΥ.

ΚΥΠΕ