Νέα οδηγία βάζει φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις δανείων

Νέα οδηγία βάζει φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις δανείων

 


Νέα οδηγία της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των διαφημίσεων που αφορούν τα οικιστικά δάνεια, και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σε δύο βδομάδες. Στόχος να μπει τέλος στις τυχόν παραπλανητικές διαφημίσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», ο Νόμος θα ρυθμίζει το πλαίσιο των συμβάσεων πίστωσης σε καταναλωτές, οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκες ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση και αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία, καθώς και συμβάσεις σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας από καταναλωτή.

Για παράδειγμα σε διαφήμιση για χορήγηση σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου, η νομοθεσία αναφέρει ότι η διαφήμιση θα πρέπει να περιέχει την ακόλουθη προειδοποιητική δήλωση, όπου ισχύει: «Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειό σας».

Ο Νόμος θεσπίζει -μεταξύ άλλων- τους κανόνες σχετικά με: τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε διαφήμιση για παροχή χορηγήσεων σε καταναλωτή για ακίνητα, την παροχή προσυμβατικών πληροφοριών στον καταναλωτή, μέσω του Τυποποιημένου Ευρωπαϊκού Δελτίου Πληροφοριών, τον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Επιτοκίου (ΣΕΠΕ) για σκοπούς σύγκρισης δανείων από διάφορους πιστωτές, την παροχή δανείων σε ξένο νόμισμα, το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής των δανείων, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται για παράβαση των διατάξεων του.

Η Οδηγία προνοεί μεταξύ άλλων ότι ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και το περιεχόμενo της διαφήμισης είναι σαφή, δίκαια, ακριβή και μη παραπλανητικά.