Ως έχουν παρέμειναν τα κριτήρια για δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Ως έχουν παρέμειναν τα κριτήρια για δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά

 


Αμετάβλητα, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, συνέχισαν να παραμένουν κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο, όπως αναμενόταν με βάση και τις προσδοκίες των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Τραπεζικών Χορηγήσεων (ΕΤΧ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ).

Όσον αφορά τη ζήτηση δανείων, αυτή μειώθηκε ελαφρώς από επιχειρήσεις στο γ΄ τρίμηνο και παρέμεινε αμετάβλητη για νοικοκυριά, ενώ αναμένεται η ζήτηση να αυξηθεί από επιχειρήσεις το δ΄ τρίμηνο και να παραμείνει αμετάβλητη για νοικοκυριά.

Παρά το γεγονός ότι οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις παραμένουν αμετάβλητοι, σύμφωνα με την ΚΤΚ, η άσκηση πιέσεων από τον ανταγωνισμό οδηγεί σε γενικότερη μείωση των δανειστικών επιτοκίων.

Τα εν λόγω κριτήρια, συνεχίζουν να παραμένουν ουσιαστικά σταθερά στα αυστηρότερα επίπεδα που έφθασαν το τέταρτο τρίμηνο του 2014, σημειώνεται στην ΕΤΧ.

Σε αντίθεση, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς στη ζώνη του ευρώ, έγιναν ελαφρώς χαλαρότερα, ενώ τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά για καταναλωτικούς και λοιπούς σκοπούς έγιναν αυστηρότερα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, τα κριτήρια για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα.

Ζήτηση δανείων

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΕΤΧ της ΚΤΚ, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων στην Κύπρο από επιχειρήσεις κατέγραψε ελαφριά μείωση η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας, οφείλεται σε προσωρινούς ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες που δεν αναμένεται να συνεχιστούν. Αυτή η εξέλιξη, είναι σε αντίθεση με τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών το προηγούμενο τρίμηνο, οι οποίες ανέμεναν συνέχιση της αύξησης της καθαρής ζήτησης δανείων από επιχειρήσεις στην Κύπρο.

Την ίδια περίοδο, η ζήτηση δανείων από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των ιδίων των τραπεζών που συμμετέχουν στο δείγμα της έρευνας στην Κύπρο για το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η καθαρή ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις αναμένεται να αυξηθεί σε συνάρτηση με τον συνεχιζόμενο σθεναρό, αν και επιβραδυνόμενο, εγχώριο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης και τα ιστορικά χαμηλά δανειστικά επιτόκια.

Η καθαρή ζήτηση δανείων από νοικοκυριά αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη στα επίπεδα του τρίτου τριμήνου του 2019. Πηγή: ΚΥΠΕ