Πίσω… οι στόχοι των τραπεζών για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

Πίσω… οι στόχοι των τραπεζών για τις αναδιαρθρώσεις δανείων

 


Υστέρηση παρουσίασαν το α΄τρίμηνο 2017 οι τρεις από τους τέσσερις στόχους των τραπεζών για αναδιαρθρώσεις δανείων

 

Υστέρηση παρουσίασαν το πρώτο τρίμηνο του 2017 οι τρεις από τους τέσσερις στόχους που είχαν τεθεί στις τράπεζες για τις αναδιαρθρώσεις δανείων ενώ υπερκαλύφθηκε μόνο ο στόχος για προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις.

Ο στόχος 2 («Εγκεκριμένες/Διεκπεραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») παρουσίασε υστέρηση κατά 7,90% και ο στόχος 3 («Αναδιαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών») σημείωσε υστέρηση κατά 3,51%, ενώ σημαντική υστέρηση κατά 11,26% κατέγραψε ο στόχος 4 («Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις»). Αντίθετα, υπερκάλυψη κατά 2,08% παρουσίασε ο στόχος 1 («Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις»).

Σε ανακοίνωση της η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου διαβεβαιώνει ότι «οι τράπεζες συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα για να βελτιώσουν την απόδοσή τους σε σχέση με τις αναδιαρθρώσεις και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους που τίθενται».

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 το σύνολο των δανείων που υπόκειται στους στόχους αναδιάρθρωσης μειώθηκε κατά περίπου €212 εκατομμύρια, σε σύγκριση με €597 εκ. το τέταρτο τρίμηνο του 2016, με €470 εκ. μείωση το τρίτο τρίμηνο του 2016, με €1 δισ. μείωση το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και με €900 εκ. μείωση το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤ, ο στόχος για το δείκτη 1 («Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 14,62% και επιτεύχθηκε 16,7%, ενώ ο στόχος για τον δείκτη 2 («Εγκεκριμένες/Διεκπεραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») ήταν 15,07% και επιτεύχθηκε 7,17%, παρουσιάζοντας σημαντική υστέρηση.

Για το δείκτη 3 («Αναδιαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών») ο στόχος ήταν 72,19% και πραγματοποιήθηκε 68,68%. Η μεγαλύτερη υστέρηση σημειώθηκε στο στόχο για το δείκτη 4 («Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις») όπου ο στόχος ήταν 44,53% και πραγματοποιήθηκε 33,27%.

Το πλαίσιο στόχων αφορά μόνον δάνεια τακτής λήξης που δεν έχουν τερματιστεί και δεν περιλαμβάνει ανακυκλούμενες χορηγήσεις όπως λογαριασμούς παρατραβήγματος.

Μία από τις βασικές επιδιώξεις του πλαισίου στόχων αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με την ΚΤ, είναι να δώσει κίνητρα στις τράπεζες να εξετάσουν το χαρτοφυλάκιο των δανείων τους που παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών το οποίο δεν έχει τερματιστεί και να αποφασίσουν κατά πόσο μπορεί να γίνει μία βιώσιμη αναδιάρθρωση η οποία θα το οδηγήσει σταδιακά στις εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Όπως αναφέρει η ΚΤ, από την ανάλυση της και τις συζητήσεις με τις τράπεζες, «διαφαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων για αναδιαρθρώσεις όπως για παράδειγμα την μη έγκαιρη υποβολή επαρκών στοιχείων όσον αφορά τα εισοδήματα των πελατών, τον χρόνο που αναλώνεται σε συζητήσεις με τους πελάτες προτού καταλήξουν σε πρόταση αναδιάρθρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την υπαναχώρηση των πελατών από τη συμφωνία για αναδιάρθρωση».

Επιπρόσθετα, η ΚΤ αναφέρει ότι «οι περιπτώσεις που έχουν απομείνει είναι δύσκολες και περίπλοκες στο να καταλήξουν σε μια βιώσιμη λύση αναδιάρθρωσης» και σημειώνει ότι «η επιτυχία ορισμένων αναδιαρθρώσεων εξαρτάται από τη δυνατότητα ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων εντός των χρονικών ορίων που τίθενται».

Όσον αφορά την υστέρηση στην υλοποίηση του δείκτη 4, η ΚΤ αναφέρει ότι «μεγάλο μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες, μέσω των ενεργειών τους, καταφέρνουν να συγκρατήσουν, σε μεγάλο βαθμό, τις χορηγήσεις που παρουσιάζουν καθυστερήσεις από 31 μέχρι 90 ημέρες από το να εξελιχθούν σε μη εξυπηρετούμενες αλλά δεν επιτυγχάνουν να μειώσουν τις καθυστερήσεις τους σε μηδέν ημέρες όπως απαιτεί ο δείκτης».

 

Στόχοι για β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2017

Όσον αφορά τους στόχους για το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2017, ο στόχος για τον δείκτη 1 («Προτεινόμενες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») τίθεται στο 14,73% και 14,35%, αντίστοιχα, ενώ ο στόχος για το δείκτη 2 («Εγκεκριμένες/Διεκπεραιωμένες βιώσιμες αναδιαρθρώσεις») τίθεται στο 15,13% και στο 14,35%, αντίστοιχα.

Εξάλλου, ο στόχος για το δείκτη 3 («Αναδιαρθρωμένα δάνεια για τα οποία οι όροι που είχαν τεθεί τηρούνται και παρουσιάζουν καθυστερήσεις κάτω των 8 ημερών») τίθεται για το β΄ τρίμηνο στο 71,91% και για το γ’ τρίμηνο στο 71,87%.

Επιπλέον, ο στόχος για το δείκτη 4 («Δάνεια με καθυστερήσεις από 31-90 ημέρες στην αρχή του τριμήνου τα οποία στο τέλος του τριμήνου δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις») τίθεται για το β΄ τρίμηνο του 2017 στο 43,78% και για το γ΄ τρίμηνο στο 43,78%, αντίστοιχα.