PwC: Δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030

PwC: Δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2030


Η PwC ανακοινώνει  τη δέσμευσή της για επίτευξη  μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2030 σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Η δέσμευση περιλαμβάνει την στήριξη των πελατών της με στόχο τη μείωση των δικών τους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών που απορρέουν από τις εργασίες του οργανισμού και τους προμηθευτές του δικτύου της PwC.

Το δίκτυο της PwC θα συνεργαστεί με τους πελάτες του και θα στηρίξει τις προσπάθειές τους για να οικοδομήσουν μαζί ένα μέλλον κλιματικής ουδετερότητας για όλους. Κατά το οικονομικό έτος 2020 (Ιούλιος 2019 – Ιούνιος 2020), οι οργανισμοί της PwC παρείχαν υπηρεσίες στο 84% των εταιρειών της λίστας Global Fortune 500 και σε περισσότερες από 100,000 ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Χάρη στο εκτόπισμα της, η PwC θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανά το παγκόσμιο.

Ο οργανισμός δεσμεύεται να προβεί στην απεξάρτηση των εργασιών του από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού του αποτυπώματος και στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα απορρόφησης άνθρακα. Προτίθεται ακόμη να ενθαρρύνει τους προμηθευτές του να διαχειριστούν τον δικό τους κλιματικό αντίκτυπο.

Προς υποστήριξη των προσπαθειών αυτών, το δίκτυο θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών με στόχο την κλιματική ουδετερότητα σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και ευθυγραμμίζεται με την προσπάθεια διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5° C. Η PwC δεσμεύεται να μειώσει, μέχρι το 2030, τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της κατά 50% σε απόλυτους όρους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός, καθώς και βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιριακών του εγκαταστάσεων αλλά και τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τα επαγγελματικά ταξίδια και τη διαμονή του προσωπικού εντός μιας δεκαετίας. Σήμερα, μόνο οι εκπομπές που προκύπτουν από τις αεροπορικές πτήσεις αντιπροσωπεύουν γύρω στο 85% του συνολικού αποτυπώματος του άνθρακα του δικτύου της PwC. Η πανδημία του COVID-19 έχει επιταχύνει τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία κι έχει αναδείξει τις προοπτικές υιοθέτησης νέων μοντέλων εξυπηρέτησης πελατών, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού των υπηρεσιών της PwC.

Η PwC θα επενδύσει επίσης σε έργα απορρόφησης άνθρακα, τα οποία περιλαμβάνουν φυσικές κλιματικές λύσεις. Για κάθε υπολειπόμενο τόνο (ισοδύναμου CO2) που εκπέμπει, η PwC θα αφαιρεί από την ατμόσφαιρα έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να επιτύχει μέχρι το 2030 ένα ουδέτερο κλιματικό ισοζύγιο. Τα έργα θα επιλεγούν στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και επαλήθευσης του αντικτύπου τους στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ενώ θα στηρίζουν παράλληλα ευρύτερα πρόσθετα οφέλη σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Εργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να επιταχύνουμε τη μετάβασή μας στην κλιματική ουδετερότητα

Το δίκτυο στηρίζει οργανισμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων υλοποίησης του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον επαναπροσδιορισμό της εταιρικής στρατηγικής, το ανθρώπινο δυναμικό, την εταιρική διακυβέρνηση, το επιχειρησιακό μοντέλο, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, τη φορολογική στρατηγική και τις αναφορές καθώς και τον μετασχηματισμό της επιχείρησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άλλοι τομείς περιλαμβάνουν συμπράξεις και συμμαχίες, τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και ζητήματα ρύθμισης.

Συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και στην προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας κλιματικής αλλαγής και πολιτικής

Η PwC στηρίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για ανάπτυξη διάφανων και ισχυρών πλαισίων και προτύπων αναφοράς σε ζητήματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης, συνεργαζόμενη μεταξύ άλλων με το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, την Ειδική Ομάδα για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Διεθνές Συμβούλιο Ενιαίων Αναφορών (IIRC), την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφορών (GRI) και τον Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων για τη Βιωσιμότητα (SASB).

Η PwC θα συμβάλει επίσης στην ευρύτερη κατανόηση του τρόπου επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας από την επικείμενη δημοσίευση ενός πρακτικού οδηγού με τίτλο «Δομικά Στοιχεία για Επίτευξη Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού με Στόχο την Κλιματική Ουδετερότητα». Η έκδοση απευθύνεται σε επιχειρηματικά στελέχη κι έχει ως στόχο να βοηθήσει εταιρείες όλων των κλάδων, ανεξαρτήτως μεγέθους, στη μετάβασή τους από τη δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα σ’ έναν ολικό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους. Η σχετική έρευνα έχει διενεργηθεί σε συνεργασία με τη Microsoft, η οποία παρέχει στην PwC συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, στο πλαίσιο της συμβολής της στη δράση «Μετάβαση στο Μηδέν» που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία των CEOs κορυφαίων οργανισμών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του δικτύου σε σχέση με την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030, την υποστήριξη πελατών και προμηθευτών και την προώθηση του παγκόσμιου διαλόγου για το κλίμα θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στους επόμενους μήνες.

τη δέσμευσή της για επίτευξη  μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2030 σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Η δέσμευση περιλαμβάνει την στήριξη των πελατών της με στόχο τη μείωση των δικών τους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών που απορρέουν από τις εργασίες του οργανισμού και τους προμηθευτές του δικτύου της PwC.

Το δίκτυο της PwC θα συνεργαστεί με τους πελάτες του και θα στηρίξει τις προσπάθειές τους για να οικοδομήσουν μαζί ένα μέλλον κλιματικής ουδετερότητας για όλους. Κατά το οικονομικό έτος 2020 (Ιούλιος 2019 – Ιούνιος 2020), οι οργανισμοί της PwC παρείχαν υπηρεσίες στο 84% των εταιρειών της λίστας Global Fortune 500 και σε περισσότερες από 100,000 ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Χάρη στο εκτόπισμα της, η PwC θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα ανά το παγκόσμιο.

Ο οργανισμός δεσμεύεται να προβεί στην απεξάρτηση των εργασιών του από τον άνθρακα, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού του αποτυπώματος και στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέσω της υλοποίησης επενδύσεων σε έργα απορρόφησης άνθρακα. Προτίθεται ακόμη να ενθαρρύνει τους προμηθευτές του να διαχειριστούν τον δικό τους κλιματικό αντίκτυπο.

Προς υποστήριξη των προσπαθειών αυτών, το δίκτυο θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών με στόχο την κλιματική ουδετερότητα σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος και ευθυγραμμίζεται με την προσπάθεια διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5° C. Η PwC δεσμεύεται να μειώσει, μέχρι το 2030, τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της κατά 50% σε απόλυτους όρους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο οργανισμός, καθώς και βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιριακών του εγκαταστάσεων αλλά και τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τα επαγγελματικά ταξίδια και τη διαμονή του προσωπικού εντός μιας δεκαετίας. Σήμερα, μόνο οι εκπομπές που προκύπτουν από τις αεροπορικές πτήσεις αντιπροσωπεύουν γύρω στο 85% του συνολικού αποτυπώματος του άνθρακα του δικτύου της PwC. Η πανδημία του COVID-19 έχει επιταχύνει τη μετάβαση στην εξ αποστάσεως εργασία κι έχει αναδείξει τις προοπτικές υιοθέτησης νέων μοντέλων εξυπηρέτησης πελατών, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου μετασχηματισμού των υπηρεσιών της PwC.

Η PwC θα επενδύσει επίσης σε έργα απορρόφησης άνθρακα, τα οποία περιλαμβάνουν φυσικές κλιματικές λύσεις. Για κάθε υπολειπόμενο τόνο (ισοδύναμου CO2) που εκπέμπει, η PwC θα αφαιρεί από την ατμόσφαιρα έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να επιτύχει μέχρι το 2030 ένα ουδέτερο κλιματικό ισοζύγιο. Τα έργα θα επιλεγούν στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και επαλήθευσης του αντικτύπου τους στη μείωση των εκπομπών άνθρακα, ενώ θα στηρίζουν παράλληλα ευρύτερα πρόσθετα οφέλη σε ό,τι αφορά την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Εργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να επιταχύνουμε τη μετάβασή μας στην κλιματική ουδετερότητα

Το δίκτυο στηρίζει οργανισμούς στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων σχεδίων υλοποίησης του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον επαναπροσδιορισμό της εταιρικής στρατηγικής, το ανθρώπινο δυναμικό, την εταιρική διακυβέρνηση, το επιχειρησιακό μοντέλο, την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, τη φορολογική στρατηγική και τις αναφορές καθώς και τον μετασχηματισμό της επιχείρησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Άλλοι τομείς περιλαμβάνουν συμπράξεις και συμμαχίες, τη διαχείριση εταιρικών υποθέσεων και ζητήματα ρύθμισης.

Συμβάλλουμε στη διαμόρφωση και στην προώθηση της παγκόσμιας ατζέντας κλιματικής αλλαγής και πολιτικής

Η PwC στηρίζει τις παγκόσμιες προσπάθειες για ανάπτυξη διάφανων και ισχυρών πλαισίων και προτύπων αναφοράς σε ζητήματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης, συνεργαζόμενη μεταξύ άλλων με το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, την Ειδική Ομάδα για τη Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Διεθνές Συμβούλιο Ενιαίων Αναφορών (IIRC), την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφορών (GRI) και τον Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων για τη Βιωσιμότητα (SASB).

Η PwC θα συμβάλει επίσης στην ευρύτερη κατανόηση του τρόπου επίτευξης της κλιματικής ουδετερότητας από την επικείμενη δημοσίευση ενός πρακτικού οδηγού με τίτλο «Δομικά Στοιχεία για Επίτευξη Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού με Στόχο την Κλιματική Ουδετερότητα». Η έκδοση απευθύνεται σε επιχειρηματικά στελέχη κι έχει ως στόχο να βοηθήσει εταιρείες όλων των κλάδων, ανεξαρτήτως μεγέθους, στη μετάβασή τους από τη δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα σ’ έναν ολικό μετασχηματισμό της επιχείρησής τους. Η σχετική έρευνα έχει διενεργηθεί σε συνεργασία με τη Microsoft, η οποία παρέχει στην PwC συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, στο πλαίσιο της συμβολής της στη δράση «Μετάβαση στο Μηδέν» που εγκαινιάστηκε πρόσφατα με πρωτοβουλία των CEOs κορυφαίων οργανισμών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα σχέδια του δικτύου σε σχέση με την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030, την υποστήριξη πελατών και προμηθευτών και την προώθηση του παγκόσμιου διαλόγου για το κλίμα θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στους επόμενους μήνες.