Στο κρατικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου συμμετέχει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης

Στο κρατικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου συμμετέχει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης


Στο κρατικό Σχέδιο Επιδότησης Επιτοκίου Για Νέα Στεγαστικά Δάνεια, συμμετέχει ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ), στο πλαίσιο της διαχρονικής του αποστολής για διευκόλυνση των νοικοκυριών στη χρηματοδότηση της κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΧΣ, το Σχέδιο «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ!», το οποίο αποτελεί προέκταση του Σχεδίου «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ», καλύπτει δάνεια για απόκτηση κύριας κατοικίας (αγορά ή ανέγερση), τα οποία έχουν εγκριθεί από την 1η Μαρτίου 2020 ή θα εγκριθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΟΧΣ αναφέρει ότι η συνολική τιμολόγηση του δανειολήπτη είναι ουσιαστικά η ίδια με τη συνολική τιμολόγηση για το Σχέδιο «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ», έτσι ώστε ο δανειολήπτης να επωφελείται το σύνολο της Κρατικής Επιδότησης του Επιτοκίου, ενώ σημειώνει ότι τα κριτήρια και η αξιολόγηση των δανείων θα είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη Πιστωτική Πολιτική του Οργανισμού.

Βασικές προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό, για την ένταξη ενός δανείου στο Σχέδιο «ΠΑΜΕ ΣΠΙΤΙ ΤΩΡΑ!» είναι όπως το ύψος του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €300.000, το ανώτατο περιθώριο επιτοκίου του δανείου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2,25% και το δάνειο δεν θα πρέπει να επιχορηγείται από άλλο Κρατικό Σχέδιο.

Αναφέρει επίσης ότι κατά το στάδιο της υποβολής αίτησης δανείου, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατη φορολογική ενημερότητα από το Τμήμα Φορολογίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανείου.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης αναφέρει ότι για τα δάνεια που θα εντάσσονται στο Σχέδιο για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, τα δάνεια θα φέρουν Βασικό Επιτόκιο Euribor εξαμήνου, με ελάχιστο το 0%, ενώ για τα υπόλοιπα χρόνια της διάρκειας των δανείων, τα δάνεια θα φέρουν το Βασικό Επιτόκιο του Οργανισμού, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 0,40%.

Επίσης, για τα πρώτα τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης του δανείου, το επιτόκιο θα επιδοτείται μέχρι 1,5%, ενώ η κρατική επιδότηση θα διακόπτεται όταν το δάνειο παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών και θα επαναρχίζει αμέσως μετά που οι καθυστερήσεις θα επανέρχονται σε επίπεδο κάτω των 90 ημερών.

Ο ΟΧΣ αναφέρει επίσης ότι για τα δάνεια που έχουν εγκριθεί από την 1η Μαρτίου 2020 μέχρι και την 24η Ιουνίου 2020 και οι αιτητές/δανειολήπτες έχουν ή θα έχουν υπογράψει Σύμβαση Δανείου μέχρι την 15η Ιουλίου 2020, θα ακολουθείται η συμφωνημένη τιμολόγηση, όπως αυτή προσδιορίζεται στη Σύμβαση Δανείου που έχει συμφωνηθεί, και οι δανειολήπτες αποκτούν δικαίωμα επιδότησης του επιτοκίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου, εφόσον προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα και εφόσον πληρούνται τα υπόλοιπα κριτήρια του Σχεδίου.

Όσοι δανειολήπτες δεν θα έχουν υπογράψει Σύμβαση Δανείου μέχρι την 15η Ιουλίου 2020, σύμφωνα με τον ΟΧΣ, και επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσουν την φορολογική ενημερότητα και, εφόσον πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια του Σχεδίου, θα κληθούν να υπογράψουν Σύμβαση Δανείου στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι ειδικές πρόνοιες του Σχεδίου.

Προσθέτει ότι για τα δάνεια που θα εγκρίνονται από την 25η Ιουνίου 2020 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 καιοι αιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα πρέπει να προσκομίσουν τη φορολογική ενημερότητα κατά τον χρόνο της υποβολής/αξιολόγησης της αίτησης.

Σημειώνει ότι στις περιπτώσεις που οι αιτητές, στο στάδιο της υποβολής της αίτησης, επιλέξουν να μην ενταχθούν στο Σχέδιο, δεν θα μπορούν να ενταχθούν μεταγενέστερα.

Τέλος, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης αναφέρει ότι οι αιτητές/δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια εγκρίθηκαν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020, δεν δικαιούνται να ενταχθούν στο Σχέδιο ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν ακόμη υπογράψει Σύμβαση Δανείου, καθότι οι περιπτώσεις αυτές δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ