Στον τελικό προορισμό η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των επιβατών

Στον τελικό προορισμό η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των επιβατών

 


Η εκδίκαση υποθέσεων που άπτονται δικαιωμάτων επιβατών αεροπορικών πτήσεων πρέπει να γίνεται στο κράτος προορισμού, κρίνει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, ειδικά στις πτήσεις με ανταπόκριση, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα να ενάγει αεροπορική εταιρία στο κράτος του τελικού προορισμού και όχι μόνο στον ενδιάμεσο σταθμό.

Συγκεκριμένα το ΔΕΕ κρίνει ότι αεροπορική εταιρία που πραγματοποίησε εντός κράτους μέλους μόνον το πρώτο τμήμα μιας πτήσεως με ανταπόκριση μπορεί να εναχθεί ενώπιον των δικαστηρίων του ευρισκόμενου σε άλλο κράτος μέλος τελικού προορισμού, προς καταβολή αποζημιώσεως λόγω καθυστερήσεως. Τούτο κατά το ΔΕΕ, συμβαίνει όταν για τις σχετικές πτήσεις υπάρχει ενιαία κράτηση για το σύνολο του δρομολογίου και η σημαντική καθυστέρηση κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό οφείλεται σε συμβάν που επήλθε κατά την πρώτη από τις πτήσεις αυτές.

Το ΔΕΕ κλήθηκε από το Amtsgericht Düsseldorf (πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Ντύσσελντορφ, Γερμανία) και το Bundesgerichtshof (ομοσπονδιακό ακυρωτικό δικαστήριο, Γερμανία) να διευκρινίσει αν τα γερμανικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση των αγωγών των επιβατών αεροπορικών μεταφορών κατά αερομεταφορέα που πρώτον έχει την έδρα του σε άλλο κράτος μέλος, δεύτερο πραγματοποίησε, στο πλαίσιο πτήσεων με ανταπόκριση με τελικό προορισμό την Γερμανία, μόνον την πρώτη εσωτερική πτήση εντός αυτού του άλλου κράτους μέλους και τρίτο δεν είναι αντισυμβαλλόμενός τους.

Συγκεκριμένα τα δύο γερμανικά δικαστήρια κάλεσαν το Δικαστήριο της ΕΕ να διευκρινίσει αν πρέπει να εφαρμόζονται σε μια τέτοια περίπτωση οι διατάξεις του κανονισμού «Βρυξέλλες I» κατά τις οποίες ο εναγόμενος που έχει κατοικία σε άλλο κράτος μέλος μπορεί να εναχθεί, για διαφορές εκ συμβάσεως, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου εκπληρώσεως της επίδικης παροχής. Ο κανονισμός αυτός ορίζει ειδικότερα ότι, σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, ο τόπος αυτός είναι, όταν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στη σύμβαση, αυτός στον οποίο, δυνάμει της συμβάσεως, έγινε ή έπρεπε να γίνει η παροχή των υπηρεσιών.

Με τη σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο της ΕΕ αποφαίνεται ότι ο τελικός προορισμός της πτήσης  μπορεί να θεωρηθεί ως ο τόπος παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Επιπλέον το ΔΕΕ κρίνει ότι κατά τον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών αερομεταφορών, όταν ένας πραγματικός αερομεταφορέας που δεν έχει συνάψει σύμβαση με επιβάτη εκπληρώνει υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό αυτό, λογίζεται ότι ενεργεί στο όνομα εκείνου που συνήψε τη σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο επιβάτη.=

Τέλος το ΔΕΕ κρίνει ότι σε περίπτωση πτήσεως με ανταπόκριση, ως «τόπος όπου εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή», δηλαδή της εκτελέσεως της πτήσεως αυτής, κατά την έννοια του κανονισμού Βρυξέλλες I, πρέπει να λογίζεται ο τόπος αφίξεως της δεύτερης πτήσεως, όταν η μεταφορά στις δύο πτήσεις πραγματοποιείται από δύο διαφορετικούς αερομεταφορείς και η αγωγή αποζημιώσεως η οποία ασκείται λόγω σημαντικής καθυστερήσεως όσον αφορά την άφιξη στηρίζεται σε συμβάν που επήλθε κατά την πρώτη πτήση, η οποία πραγματοποιήθηκε από άλλον αερομεταφορέα διαφορετικό από τον αντισυμβαλλόμενο των ενδιαφερόμενων επιβατών.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ