Το KPMG Cyprus Credit Institute στοχεύει να φέρει πιο κοντά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον επιχειρηματικό κόσμο

Το KPMG Cyprus Credit Institute στοχεύει να φέρει πιο κοντά τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον επιχειρηματικό κόσμο

Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει την επίσημη έναρξη λειτουργίας του KPMG Cyprus Credit Institute,το οποίο απευθύνεται σε στελέχη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα (τράπεζες, διαχειριστές δανείων, εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων,επενδυτικά ταμεία), επικεφαλής της επιχειρηματικής κοινότητας (ιδιοκτήτες, διευθύνοντες συμβούλους, οικονομικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη), καθώς και επαγγελματίες όπως συμβούλους αφερεγγυότητας, λογιστές, δικηγόρους, ειδικούς σε θέματα ακινήτων, κλπ.

Η KPMG Κύπρου, αντιλαμβανόμενη τις διαμορφούμενες τάσεις της διεθνούς οικονομίας η οποία χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη πολυπλοκότητα, αβεβαιότητα, εντεινόμενες κανονιστικές/ρυθμιστικές απαιτήσεις και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού αλλά και του χρηματοπιστωτικού τομέα αντιμετωπίζουν καθημερινά έντονες προκλήσεις, ώστε να παραμείνουν αποτελεσματικές και αποδοτικές στους αντίστοιχους τομείς δραστηριοποίησής τους.
Η ίδρυση του KPMG Cyprus Credit Institute στοχεύει ακριβώς στην κατανόηση και την εμβάθυνση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κάθε τομέας,αποσκοπώντας στη δημιουργία συνεργασίας και συγκλίσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό και στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα. Το KPMG Cyprus Credit Institute θα στηρίξει την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα και επιχειρήσεων με τους εξής τρόπους:
– Δημιουργία μιας επαγγελματικής πλατφόρμας με σκοπό τη διερεύνηση και την ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων των εν λόγω τομέων, της τεχνολογικής προόδου, των επικρατούντων όρων και κριτηρίων δανεισμού (σε σχέση με τους αντίστοιχους όρους και κριτήρια που επικρατούν στην Ευρώπη), θεμάτων επιχειρηματικής αναδιοργάνωσης, αναδιάρθρωσης και διάσωσης, μεθόδων για τη διαφύλαξη και μεγιστοποίηση της εταιρικής αξίας,καθώς επίσης ζητημάτων σχετικά με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό/ρυθμιστικό πλαίσιο
– Επιμόρφωση και διάδοση βέλτιστων διεθνών πρακτικών σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή διάρθρωση και την χρηματοδοτική δομή των επιχειρήσεων, με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων
– Καθιέρωση ενός ανοικτού φόρουμ διαλόγου και συζήτησης, όπου θα παρουσιάζονται εμπεριστατωμένες προσεγγίσεις για τη βέλτιστη διαχείριση της οικονομικής κατάστασης και των ιδίων και ξένων κεφαλαίων της επιχείρησης με βιώσιμο αλλά ταυτόχρονα ευέλικτο τρόπο, που να λαμβάνει υπόψη το στάδιο του κύκλου ζωής της επιχείρησης και τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των χρηματοδοτών.

Καθώς η οικονομική ευημερία μπορεί να διατηρηθεί μόνο μέσω της επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα, το όραμα του KPMG Cyprus Credit Institute είναι να αναδειχθεί ως το τοπικό κέντρο αριστείας για την ανταλλαγή απόψεων και τη δημιουργία ενός συνδετικού σημείου αναφοράς, που θα στοχεύει στην ενδυνάμωση των σχέσεων και της συνεργασίας του επιχειρηματικού και του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Το KPMG Cyprus CreditInstituteθα δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο CreditInsights, το οποίο θα περιλαμβάνει μια σειρά από ενδιαφέροντα άρθρα με νέα και εξειδικευμένες αναλύσεις επί θεμάτων της επικαιρότητας και ειδικού ενδιαφέροντος.
Το KPMGCyprusCreditInstituteθα διοργανώνει επίσης αποκλειστικές εκδηλώσεις κατά τις οποίες θα φιλοξενούνται ντόπιοι και διεθνείς εμπειρογνώμονες, που θα παρουσιάζουν και συζητούν θέματα της ειδικότητάς τους. Η εναρκτήρια εκδήλωση του KPMG Cyprus Credit Institute θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα.

Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ